17 септември 2008 г.

Съдебна практика по ЗДОИ

На 17 септември 2008 г. от 18 ч. в Център за култура и дебат "Червената къща" ПДИ представи четвъртата част на сборника "Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005-2008 г." Подобно на предходните три сборника, и този съдържа анализ на съдебната практика по дела, свързани с достъпа до информация, както и резюмета на четиринадесет конкретни дела на журналисти, неправителствени организации и граждани, които ПДИ е подкрепила в съда, със съответните съдебни решения.

 

Сборникът съдържа аналитична част, в която са засегнати основните въпроси, възникнали в съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация през последните години.

 

Автори на коментарния текст и съставители на сборника са адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и адвокат Кирил Терзийски, също от ПДИ. Анализът обхваща развитието по случаи, свързани както с упражняването на правото на достъп до обществена информация, така и с прилагането на ограниченията на правото на информация.

 

Приложени са резюмета и 27 решения по 14 съдебни дела, в които правният екип на ПДИ е оказал правна помощ, включително представителство в съда.

 

Смятаме, че книгата ще представлява интерес за практикуващи юристи, представители на публичната администрация и преподаватели, но също така и за студенти, журналисти и въобще по-широк кръг хора, които имат интерес към проблематиката на достъпа до информация.