22 юни 2016 г.
На 9 юни 2016 след обсъждания с различни заинтересовани групи на правителствения Портал за обществени консултации беше публикуван проект на Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018. Проектът поставя акцент върху ангажименти, свързани с: 
          • подобряване на достъпа до информация и осигуряване на двупосочна комуникация със заинтересованите страни чрез използване на предимствата на новите технологии;
          • овластяване на гражданите в тяхното участие в процесите на взимане на решения чрез търсене на нови форми на взаимодействие, които насърчават съавторство и равнопоставеност; 
          • електронизация на публични услуги с оглед увеличаване на тяхната достъпност и качество;
          • намаляване на разхода на публичен ресурс, както и прилагане на мерки за повишаване на интегритета на публичните институции.
 
Програма Достъп до Информация изготви становище относно част 2 "Достъп до информация" на Третия национален план Версия 1.0. Нашите препоръки са относно:
Обособяване на две подчасти на тематична област "Достъп до информация": 
1. Мерки за прилагане на ЗИД на ЗДОИ на национално равнище
2. Секторни политики за прозрачност

Обосноваването на предложенията може да бъде видяно в пълния текст на становището: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2016/Stasnovishte_AIP_OGP_22062016.pdf