24 януари 2024 г.

Със заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) гражданинът Димитър Георгиев пита Община Благоевград какъв е хонорарът на изпълнителите Силвия Кацарова и Васил Найденов в концерта по случай 24 май в града, какви са разходите за организирането му и съответно – кои са източниците за това финансиране по пера на общинския бюджет. Допълнително се иска и копие от решението на Общинския съвет Благоевград, което одобрява разходите.

 

Кметът на Благоевград не отговаря, т.е. налице е мълчалив отказ, който е оспорен с помощта на ПДИ.

 

Административен съд София-град  с решение № 8171 от 28 декември 2023 г. отменя мълчаливия отказ на кмета на Благоевград и му връща преписката за произнасяне по заявлението за достъп до информация.

 

В решението си съдия Мария Стоева намира, че търсената информация има характер на обществена такава, тъй като е свързана с обществения живот в страната и предоставянето й би дало възможност на жалбоподателя да си състави мнение за дейността на кмета на общината и администрацията му, по-конкретно – във връзка с разходване на средства от общинския бюджет. Търсената от гражданина Димитър Георгиев информация е служебна, тъй като се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод на дейността на органите и на техните администрации.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Още преди изтичането на 14-дневния срок за ново произнасяне секретарят на Община Благоевград предоставя пълен достъп до поисканата информация, отговаряйки на всички зададени в заявлението въпроси заедно с копия от план-сметката за концерта и актуализиран културен календар с предвидени разходи за 2023 г. на общината.

 

От получената информация се разбира, че концертът с двете звезди на българската естрада, организиран от предходната администрация, е струвал на общината близо 49 000 лв. „Обществеността има право да знае, че „безплатните“ концерти, които се организират от общинските администрации, понякога струват солено на данъкоплатците. Гражданите имат право да вземат участие в полагането на приоритети как да се разходват събраните средства от местните данъци и такси“ – коментира заявителят.

„Както виждаме и от коментара на заявителя, съдебното решение и бързата реакция на Община Благоевград с предоставянето на пълен достъп дават възможност на гражданите да подновят обществения дебат относно разхода на общински средства и нуждата от гражданско бюджетиране или бюджет на гражданите, където те да оформят приоритетите. Това е силата на Закона за достъп до обществена информация – да подхранва на демократичния процес.“ – добави адв. Стефан Ангелов от ПДИ.