03 април 2007 г.

На 22 март 2007 г. Програма Достъп до Информация проведе среща с представители на неправителствени организации и медии в град Видин на тема Застъпничество за свободен достъп до информация. Работната среща се организира в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация”, финансиран по програма PHARE 2004 - компонент Развитие на гражданското общество.

 

В резултат на дискусията участниците излязоха със следните предложения: 1. Необходимо е да се създаде възможност за административно обжалване на отказите, както и за налагане на глоби и наказания 2. Трябва да се въведат по-високи глоби за неправомерен отказ на информация, както и за неизпълнение на съдебните решения 3. Да се публикуват всички решения на общинския съвет и на кмета на Интернет страниците на институциите. 4. Да се създадат електронни бази данни в институциите, защото тяхната липса затруднява работата на неправителствените организации. 5. Да се създаде Интернет страница, на която да се публикува най-често търсената информация от различните администрации, както и броя на получените заявления, броя на удовлетворените искания за достъп до информация и на отказите.


Участници: Представители от сдруженията “Доверие”, “Достоен живот”, “Организация Дром”, от регионално дружество "Съюз на българските журналисти", Сдружение на търговците на Общински пазар “Видин”, от видинското Дружество за закрила на животните.