27 февруари 2012 г.

На 24 февруари 2012 Програма Достъп до Информация проведе традиционната работна среща с координаторите от журналистическата мрежа в хотел "Рила", София. Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, представи резултатите от дейността на организацията през 2011, обобщени в годишния отчет. Бяха очертани целите и задачите пред ПДИ и координаторската мрежа за 2012.  Бе обърнато внимание на стартирания от ПДИ „Портал на публичните регистри” www.publicregisters.info, който съдържа описание и линкове към онлайн достъпните регистри на централните органи на изпълнителната власт. Направиха се уточнения във връзка с предстоящите обучителни срещи с журналисти от местни медии по проекта Граждански одит на активната прозрачност на управлението, подкрепен от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.


Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи резултати от кампаниите във връзка с достъпа до Търговския регистър, уредбата на използването на специални разузнавателни средства, достъпа на прокуратурата до трафични данни, служебната тайна. Специално внимание бе обърнато на становището на ПДИ по конст. дело № 14/2011, образувано по искане за обявяване на противоконституционност на чл.25, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност. Фани Давидова от правния екип представи статистика и описа характерни случаи, постъпили за правна помощ през 2011. Адвокат Кирил Терзийски представи най-важното от представителството в съда по Закона за достъп до информация през 2011, като очерта и някои тенденции в съдебната практика.  Диана Банчева запозна участниците със състоянието на интернет страниците на ПДИ и новите възможности на Блога „Точка на достъп”. 

 

За пети път Програма Достъп до Информация връчи наградата „Координатор на годината”. Получи я Иванка Ватева, областен координатор в Плевен. Интервю с Иванка Ватева четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за месец февруари 2012.