31 октомври 2003 г.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на фондацията адвокат Александър Кашъмов споделиха опита на Програма Достъп до Информация /ПДИ/ в застъпничеството и лобирането за приемането на Закон за достъп до обществена информация в България на работна среща с представители на законодателната и изпълнителната власт и на неправителствена организация от Монголия. Дамдингийн Демберел - Председател на Постоянната комисия за държавни структури към Парламента, Саранчимег Даштсерен - старши сътрудник в Отдел по правна политика в Министерство на правосъдието и вътрешните работи на Монголия и Джамианджав Туул - координатор на Правната програма на Globe International бяха в България, за да изучат опита на страната в приемането и практиката на законодателството в областта на свободата на информацията. Екипът на Програма Достъп до Информация запозна монголските представители с историята на приемането на българския Закон за достъп до обществена информация, практиките по прилагането му и съдебните дела, водени от ПДИ по ЗДОИ.

 


Дугержав Шантарбал, Аделина Петкова, Дамдигийн Демберел, Александър Кашъмов
Джамиандав Туул, Гергана Жулева и Саранчимег Дащсерен в офиса на ПДИ


По време на посещението си в България монголските гости проведоха срещи с представители на Информационния център на Министерството на околната среда и водите, с депутатите от НДСВ Борислав Цеков - един от вносителите на предложенията за промени в действащия ЗДОИ и Йордан Памуков, запознаха се с дейността на отдел "Парламентарни проучвания и връзки с обществеността" в Народното събрание. Програма Достъп до Информация организира и срещи във Фондация за реформа в местното самоуправление, в Дирекция "Държавна администрация" към Министерския съвет, Правителствена информационна служба и в Дирекция "Информационно обслужване" в Община Стара Загора.

 

През 1992 г в Монголия е приета нова Конституция, която официално установява демократична система и защитава човешките права, включително правото на достъп до информация, съхранявана от държавни организации. Оттогава уважението към човешките права нараства значително и се приемат редица закони, които гарантират тези права.


Монголия няма законодателство за свобода на информацията, гарантиращо на всеки правото на достъп до информация. В контекста на демократичните принципи на свободен достъп до информация и частичен достъп до информация, днес в Монголия правото на свободен достъп до информация е изключително ограничено за обществото като цяло. Принципът на достъп до информация с ограничения се спазва навсякъде. Въпреки че определена служебна тайна е законна, клаузите, приложими в Монголия, отиват далеч отвъд международно приетите практики.

 

Монголското радио и телевизия все още се финансират от Правителството и обслужват Правителството въпреки приетият през 1998 г. т Парламента Закон за свобода на медиите, който забранява цензурата, ограничава държавното притежание на медиите и забранява Парламентът да приема каквито и да е закони, ограничаващи свободата им.

 

През 2000 г. Парламентът прие Закон за Национална комисия по човешки права. Този закон създава орган, чиято роля е да осигури подкрепа и защита на правата, гарантирани от конституцията, законодателството и международните споразумения за човешки права. Комисията има роля, освен другите задължения, да изслушва оплаквания относно злоупотреби с човешки права. Доколкото Комисията може да осигури подходящо посредничество при оплакванията, основано на добро разбиране на човешките права, това е позитивен начин на процедиране с оплакванията.

 

Globe International и някои други неправителствени организации се застъпват за приемането на законодателство за свободата на информацията. В резултат, има известна степен на осведоменост за необходимостта от такова законодателство, включително сред парламентаристите.