06 март 2012 г.

На 1 и 2 март 2012 ДКСИ проведе обучение на тема „Защита на класифицираната информация – служебна тайна” за представители на администрацията на Народното събрание, на президентството и централната администрация на изпълнителната власт. В обучението участваха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, и Александър Кашъмов, ръководител на правния екип. Те представиха проблемните области по прилагането на ЗДОИ от централната и областната администрация и съдебната практика, свързана с отказан достъп, на основание, че исканата информация е класифицирана.