18 септември 2019 г.

На 09.09.2019 Програма Достъп до Информация стартира изпълнението на проект „Форум Достъп до информация“. Проектът е подкрепен по Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Продължителността на проекта е 36 месеца (до август 2022) и цели да създаде среда за обсъждане на проблемите по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), което да подпомогне държавните органи на национално и местно ниво в постигането на международните стандарти в областта на достъпа до информация. Този своеобразен форум ще осигури място за дебат, изследвания и модели, както за администрацията, така и за търсещите информация НПО и граждани.

Въз основа на натрупания 23-годишен опит в застъпничеството за свободен достъп до информация, подпомагане и насърчаване упражняването на правото на достъп до информация, ПДИ ще:

Проектът „Форум Достъп до информация“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 179 507 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции.