20 март 2008 г.

На 20 март 2008 г. екип на ПДИ представи становище на организираното от Комисията за борба с корупцията обсъждане за по-доброто регламентиране на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано със защитата на търговската тайна. 


Повод за инициативата са докладите на ПДИ и публикации в списание "Правен свят", в които се твърди, че зад отказите на основание "търговска тайна" се крият корупционни практики и злоупотреби.


В своето становище ПДИ прави предложения за конкретни изменения на Закона за достъп до обществена информация за стесняване на обхвата на ограничението на правото на достъп до обществена информация, свързано с търговска тайна, а именно:

 

- въвеждане на правния принцип за „преобладаващия обществен интерес”, съществуващ в законодателството на развитите демократични страни, в Регламент 1049/2001 г. на ЕО, в правните документи на Съвета на Европа (Европейска Конвенция за правата на човека, Препоръка 2002 (2) относно достъпа до официални документи), както и в действащото българско законодателство (чл.20, ал.4 от Закона за опазване на околната среда, чл.4, пар.4 от ратифицираната Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда);
- въвеждане на допълнителна разпоредба, с която се намалява обемът на търговската тайна в случаите, когато е налице правоотношение между задължен субект по чл.3 от ЗДОИ и търговец.Към внесеното становище ПДИ приложи и три важни съдебни решения: 


- Решение № 4716 от 25.05.2004 г. по адм.д. № 8751/2003 г. на ВАС, V-то отд.
- Решение № 4717 от 25.05.2004 г. по адм.д. № 8752/2003 г. на ВАС, V-то отд.
- Решение № 11726 от 27.11.2006 г. по адм.д. № 6705/2006 г. на ВАС, V-то отд.