19 май 2005 г.

На пресконференция, проведена в залата на агенция “София прес” на 19 май 2005г., екипът на Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи доклад ”Състоянието на достъпа до информация в България 2004”.

 

В началото на срещата с журналисти и координатори на ПДИ от страната Гергана Жулева припомни мисията на организацията - да спомага за реализиране правото на гражданите на информация и целите – да подпомага упражняването на правото на информация, да насърчава търсенето на информация, да работи за увеличаване на прозрачността в работата на институциите. “За ПДИ е голяма гордост да бъде носител на две награди “Темпълтън” за утвърждаване принципите на свободата в категория “Етика и ценности” и награда за цялостно институционално развитие от фондация за икономически изследвания “Атлас”, каза г-жа Жулева, представяйки наградите, връчени на организацията на Петия “Форум на свободата”, проведен в Маями, САЩ в края на април.

 

Александър Кашъмов направи преглед на промените в правната уредба, свързана с правото на достъп до информация през 2004 г. Основна слабост в законодателството е, че не е въведен принципът правото на достъп до информация да надделява над ограниченията. При сериозния проблем за преборване на корупцията в администрацията, вместо да се разширява кръгът на публичната информация, се въвеждат законодателни промени, които ще подпомогнат злоупотребите с държавна тайна и лични данни на публичните фигури.


Промените в законодателството, свързано със защита на личните данни, представи Фани Давидова. Тя оповести направените в годишния доклад изводи – забелязва се негативна тенденция при уреждане на съотношението на понятията “национална сигурност” и “лични данни”; ограничават се правата на гражданите свързани с правото им на достъп до личните им данни; липсва адекватна защита на регистрите, съдържащи т.нар. „чувствителни лични данни“.

 


Моменти от пресконференцията

В тази връзка ПДИ прави следните препоръки:


• в ЗЗЛД да се въведе на баланса на интереси при конкуренция между правото на защита на личните данни и защитата на други права;
• в цялото секторно законодателство – да се даде адекватен регламент на защитата на личните данни, необходим за съответния сектор;
• да се предвидят високи имуществени санкции при злоупотреба с данните от регистрите съдържащи „чувствителни лични данни“.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от Международен мониторинг по ЗДОИ, проведен през 2004г. Изводите от проучването сочат следното:

• Липсва политическа воля за прилагането на закона;
• Липсва ясна политика по отношение на активното публикуване на информация;
• Липсва междуведомствена и вътрешноведомствена координация по отношение на политиката при предоставяне на информация;
• Липсва административен контрол в институцията за изпълнение на задълженията по ЗДОИ, необходимост от запознаване с изискванията на закона на висшите управленчески звена;
• Забелязва се формализъм при изготвянето на вътрешните правила за работа със заявленията по ЗДОИ и прилагането им.

 

Случаите, консултирани от юристите на ПДИ през 2004 г., са общо 717, съобщи адвокатът от ПДИ Дарина Палова. Немотивираните откази и досега са най-често срещаните сред случаите, в които се отказва информация на заявителите.

 

Най-често срещаните проблеми през годината са свързани с все още недостатъчно активното предоставяне на информация от страна на задължените по закона субекти, със съществуващата нормативна празнота по отношение на предоставяне на обществена информация от страна на търговските дружества–монополисти, както и с получаването на информация от търговски дружества с държавно или общинско участие. Като често срещан проблем през годината, свързан с търсенето на информация, можем да посочим често срещаните откази да се предостави достъп до т.нар. подготвителни документи – доклади, становища на експерти, протоколи от заседания и др., допълни тя.
Кирил Терзийски, адвокат от ПДИ направи обзор на водените от ПДИ съдебни дела. През 2004 г. ПДИ оказва безплатна правна помощ на граждани, НПО и защитава тяхното право на информация в съда по 35 дела, 25 от които са гледани от Върховния административен съд (ВАС), а 10 - от Софийски градски съд. От всички дела 21 са окончателно решени като спечелените са 16. 14 от съдебните дела са висящи. Отделно ПДИ е наблюдавала 15 дела. В доклада са включени кратки описания на 12 от водените с подкрепата на ПДИ дела.

 

Докладът ”Състоянието на достъпа до информация в България 2004” бе изготвен и представен в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", изпълняван от VVMZ East European Investment Services B.V., Холандия и Фондация ПДИ с финансовата подкрепа по програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия. Основната цел на проекта е подобряване практиките на предоставяне на достъп до информация в България.