04 юни 2019 г.

На 4 юни 2019 от 11.00 ч. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (бул. „Цариградско шосе“ 49) ПДИ представи деветнадесетия годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България.


„По отношение на прилагането на закона, България има доста богата история за изминалите почти 19 години.  Резултатите от докладите на ПДИ за състоянието на достъпа, издавани от 2001 насам, показват постоянно увеличаващото се проактивно публикуване на информация на интернет страниците на задължените по закон институции, позитивни развития в съдебната практика по ЗДОИ, много по-голямо познаване на закона и правата на заявителите по него“.

д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

Докладът съдържа:

  • Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
  • Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
  • Състоянието на активната прозрачност за 564 органа на власт в България;
  • Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
  • Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2018;
  • 6 Приложения.

Текстът на доклада и приложенията към него са публикувани на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/ 

 

 

Въз основа на анализа на резултатите от наблюдението на законодателството и практиките, авторите на доклада д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов извеждат основни проблеми и формулират препоръки за подобряване на състоянието на достъпа до информация, увеличаване на прозрачността и отчетността на управлението.

 

Проблеми

  • Липсва независим орган, който да отговаря за прилагането на ЗДОИ, да наблюдава практиките, координира процеса, анализира резултатите, дава насоки за по-добро изпълнение;
  • Липсва възможност за административно обжалване и обжалване пред независима институция (информационен комисар/комисия);
  • След промените в Административнопроцесуалния кодекс от 01.01.2019 няма втора съдебна инстанция за защита на правото на информация;
  • Вече десета година българското правителство не предприема стъпки за присъединяване към Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи (CETS No.205).

Препоръки по отношение на обжалването на решения по ЗДОИ:

Препоръки по отношение на правото на достъп до информация и ограниченията

Препоръки по отношение на задълженията за публикуване

-          посочване на действащ електронен адрес, на който да се изпращат заявленията в разяснителната информация в секция „Достъп до информация“;

-          задължителна регистрация на електронните заявления;

-          уведомяване на заявителя за датата на регистрация на заявлението;

-          изпращане на решението за предоставяне и предоставената информация на посочения от заявителя електронен адрес;

-          изпращане на решение за отказ на пощенски адрес, посочен от заявителя.

Други препоръки

Пресконференцията може да се гледа директно онлайн на адрес: http://www.bta.bg/bg/pressclub.

 

Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".