22 май 2018 г.
На 22 май в Национален пресклуб на БТА Програма Достъп до Информация представи доклада "Състоянието на достъпа до информация в България 2017".

Осемнадесетият доклад на ПДИ съдържа:
  • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
  • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
  • състоянието на активната прозрачност за 567 органа на власт в България;
  • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
  • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2017.
Докладът съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2017 г.
Приложение 7: Съдебни дела 2017 - Анотации
Запис от пресконференцията може да гледате на страницата на БТА: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_hdktrpnk.
 
Текстът на доклада и приложенията към него са публикувани на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/  

Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".