08 септември 2008 г.

Моделът на институционална страница има за цел да подпомогне институциите в активното предоставяне на информация онлайн. По-конкретно, страницата съдържа информация, която подлежи на публикуване по силата на чл. 15 от ЗДОИ, както и по силата на други закони. Моделът на страница съдържа прекратки към български институции, чиято практика по активно публикуване на информация онлайн може да бъде използвана за пример.

 

Страницата бе изготвена в рамките на проект “Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, осъществяван от Програма Достъп до Информация с финансовата подкрепа на Доверителния фонд за демократично управление на ПРООН.