20 февруари 2012 г.

На 20 февруари 2012 г. Програма Достъп до Информация внесе в Конституционния съд становището си по конст. дело № 14/2011 г., образувано по искане за обявяване на противоконституционност на чл.25, т.3 от Закона за достъп и разкриване на документите на бившите служби за сигурност. Според искането, подадено от трима върховни административни съдии, обявяването на принадлежност към бившите служби само на основата на документи от ръководилия лицето щатен или нещатен служител, както и при наличие на данни в регистрационни дневници и картотеки, протоколи за унищожаване или др. не съответства на Конституцията. Според ПДИ искането е неоснователно. Цялото ни становище прочетете тук.