30 май 2005 г.

Тридневно обучение на тема “” за обучители, които да обучават граждани, неправителствени организации, държавна администрация и журналисти в прилагането на законодателството за свобода на информация организира и проведе Програма Достъп до Информация (ПДИ). На 26, 27 и 28 май 2005 год. в София се събраха представители на шест неправителствени организации – “Българска национална асоциация на потребителите”, Екологично сдружение "За земята", “Сдружение на търговците на Общинскси пазари”, гр.Видин, “Център за независим живот”, гр.София, “Център на НПО”, гр.Разград, Фондация “Романи Бах”.

 

По време на обучението бяха представени основните международни стандарти в областта на свободата на информация и нейните ограничения, основните принципи за законодателство за свобода на информацията, както и изключенията от правото на достъп до информация.

 


Моменти от обучението


Вторият ден от работната среща - обучение бе посветен на българското законодателство в областта на свободата на информация и нейните ограничения. Пред участниците бяха представени българският Закон за достъп до обществена информация и движението на заявлението по него, Законът за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и примери за прилагането на ограниченията по ЗЗКИ при искане на информация. Акцент бе поставен и върху Закона за защита на личните данни и примери за прилагането на ограниченията по него при искане на информация. Участниците решаваха примерни казуси по искания за достъп до обществена информация и разиграха ролеви игри. 


Съдебната практика на Програма Достъп до Информация и представяне на Годишния доклад на ПДИ за състоянието на достъпа до информация, както и дискусия по проведеното обучение и планиране на следващото бяха представени през третия ден на работната среща.

Лектори по време на срещата бяха Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Фани Давидова, Дарина Палова и Кирил Терзийски.

Вторият модул от обучението ще се проведе през втората половина на 2005 г.

 

Обучението на обучители се организира в рамките на проект "Прилагане на Закона за свобода на информацията", финансиран от Програма МАТРА на холандското министерство на външните работи.

 

През 2004 г. представители на пет неправителствени организации от страната преминаха три-модулно обучение за обучители на тема "Достъп до обществена информация - норми и практики".