10 януари 2012 г.

Със заповед на министъра на финансите № ЗМФ - 1472  от 29 ноември 2011 г. бяха актуализирани нормативите за разходите по предоставяне на обществена информация. Заповедта въвежда по-ниски цени за предоставяне на информация под формата на CD – 0,50 лв. за 1 брой, при стара цена – 5 лв., както и за дискета – 0,50 лв., при стара цена – 1,20 лв. Въвежда се възможност за получаване на информация на DVD и е определена цена в размер на 0,60 лв. за 1 брой. Отпадна заплащането при получаване на информация под формата на устна справка и чрез електронна поща. За получаването на информация под формата на копие на хартиен носител търсещите информация ще заплащат както преди - 0,09 лв. за страница.

Промените отразяват препоръките на Програма достъп до информация за необходимостта от актуализиране на старата заповед, публикувани неколкократно през последните години в докладите на организацията ни за Състоянието на достъпа до информация в България. С тази заповед се отменя заповед № 10 от 10.01.2001 г. на МФ. Новите цени влязоха в сила от 1 януари тази година.