11 юни 2009 г.

Програма Достъп до Информация изготви неофициален превод на Конвенцията за достъп до официални документи  на Съвета на Европа. Превод на Обяснителния доклад към Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа може също да свалите тук.


На 18 юни тази година в Тромсо, Норвегия, министрите на правосъдието на страните-членки на Съвета на Европа ще отворят процедурата по подписване на Конвенцията за достъп до официални документи. Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet) бе уведомена, че Конвенцията ще подпишат правосъдните министри на Норвегия, Унгария, Словения и Финландия. 


Изготвянето и приемането на задължителен правен документ, който да гарантира свободния достъп до информация, се дискутира в Съвета на Европа от 1994 г., когато идеята кристализира около приетата от Съвета на министрите през 1981 г. Препоръка R(81)19 за достъп до информация, съхранявана от публичните институции. През февруари 2002 г. официално е приета Препоръка (2002)2, базирана на сравнителен анализ на законодателства и практики. Със свое решение от май 2005 г. Комитетът на Министрите към Съвета на Европа възлага на Координационния комитет по правата на човека да започне работа по изготвянето на правно-задължителен инструмент, отразяващ принципите на достъп до информация, заложени в Препоръка 2002(2) относно достъпа до официални документи.


На 27 ноември 2008 г. Съветът на Европа прие първия в света правно-задължителен документ, гарантиращ достъпа до информация. Изработването на текста на Конвенция за достъп до официални документи започна през януари 2006 г. и бе съпроводена от мащабна кампания от страна на трите наблюдаващите граждански организации (AccessInfoEurope, Правна инициатива на Отворено общество и Article 19). Техните препоръки за залагане на по-високи стандарти в Конвенцията, които да гарантират достъпа до информация, бяха подкрепени от 250 граждански организации, сред които и Програма Достъп до Информация, дванадесет европейски информационни комисари, няколко правителства и членовете на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (в свое становище от 3 октомври 2008 г.).