03 юни 2014 г.
EEA Grants

На 3 юни 2014 г. в Хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе обществена дискусия с журналисти от национални електронни и печатни медии на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”


Дискусията с журналистите е първата от пет обществени обсъждания със заинтересовани групи в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

 

Участие взеха журналисти, които активно използват Закона за достъп до обществена информация за целите на свои разследвания, водят съдебни дела с правната помощ на ПДИ и отразяват теми, свързани с прозрачността, откритостта и отчетността на управлението.

 

На основа на постоянното наблюдение на практиките по търсене и предоставяне на обществена информация, екипът на ПДИ очерта няколко проблемни области на прилагане на ЗДОИ и сподели с участниците възможните подходи, с които те да бъдат преодолени. От своя страна журналистите споделиха своя опит в търсенето на информация по реда на закона и отбелязаха проблемите, които те срещат при търсенето на обществена информация.

 

Участниците в работната среща обсъждаха следните основни теми:

Предложенията от дискусията ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/.

 

Предстои провеждането на обществени дискусия с IT специалисти, блогъри и бизнес на 24 юни 2014, отново в Хотел „Сити”, София, и на 4 юли – с представители на неправителствени организации и граждани.

 

Всеки може да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на следния имейл адрес: APIAconsult@aip-bg.org.


След обществените дискусии, които ще продължат до октомври, ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени. Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици.

 

EEA Grants


Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия