04 юли 2014 г.
EEA Grants

На 4 юли 2014 г. в Хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация проведе трета обществена дискусия на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”. Този път проблемите, излизащи от практиката на търсене на информация, бяха обсъдени с граждани и неправителствени организации, които активно използват Закона за достъп до обществена информация.

 

Дискусията се проведе в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

 

Участие взеха представители на неправителствени организации, неформални граждански групи и граждани, които активно използват Закона за достъп до обществена информация, водят съдебни дела с правната помощ на ПДИ и използват получената информация в дейността си в обществена полза.

 

Екипът на ПДИ очерта няколко проблемни области на прилагане на ЗДОИ и сподели с участниците възможните подходи, с които те да бъдат преодолени.

 

Участниците в работната среща обсъждаха и дадоха своите предложения за разрешаване на възникнали в практиката проблеми в следните основни области:

Предложенията от дискусията ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/.

 

Предстои провеждането на още две обществени дискусия, които ПДИ планира да проведе през октомври 2014: със служители от администрацията, отговарящи за достъпа до информация и с юристи, адвокати и съдии. 


Всеки може да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на следния имейл адрес: APIAconsult@aip-bg.org.

 

След обществените дискусии, ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени. Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици.

 

EEA Grants

Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.