24 октомври 2014 г.

На 24 октомври  2014 г. в Хотел „Сити” в София Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе последната от планираните пет обществени дискусии в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”. Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

 

Обсъждането, проведено на 24 октомври бе на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?” и в него взеха участие съдии от Върховния административен съд, административни съдилища в страната, адвокати и юристи с практика по прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Екипът на ПДИ очерта няколко проблемни области на прилагане на ЗДОИ и сподели с участниците възможните подходи, с които те да бъдат преодолени, а именно:

Участниците в работната среща споделиха опит в правоприлагането по закона и обсъдиха възможности за разрешаване на възникнали в практиката проблеми в очертаните области.

 

Внимание бе отделено на изготвения от работна група към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ с цел въвеждане на Директива 2013/37/ЕС за повторно използване на информация от публичния сектор. Експерти на ПДИ участваха в заседанията на работната група, като изготвиха и представиха становище за необходимите изменения в ЗДОИ за въвеждането на Директивата. Законопроектът е публикуван на 23 октомври 2014 в правителственият портал за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1474 .

 

Предложенията от проведената на 24 октомври 2014 дискусия ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/. Там са систематизирани предложенията и от предходните четири дискусии, проведени с журналисти, IT специалисти и бизнес, представители на НПО и активни граждански групи, и служители в администрацията, отговарящи по ЗДОИ.


Въз основа на своя 18 годишен опит в областта, ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция за законодателни промени предложенията, дадени в рамките на обществените дискусии, и получените такива по електронна поща.

Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи и политици, която ще се проведе на 12 декември 2014.

 

Всеки може да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на следния имейл адрес: APIAconsult@aip-bg.org.

 

EEA Grants

Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.