14 октомври 2014 г.
EEA Grants

На 14 октомври  2014 г. в Хотел „Сити” в София ПДИ проведе обществена дискусия на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация?”. В обсъждането взеха участие служители от централни органи на изпълнителната власт и органи на местното самоуправление, отговорни  за активното публикуване и предоставянето на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Дискусията е четвъртата подобна среща, организирана от ПДИ организирана в рамките на проект “Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.

 

Участие взеха служители от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните,  Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Агенция за социално подпомагане, Агенция за държавна финансова инспекция, Изпълнителна агенция по околна среда, Национален статистически институт, общините Габрово, Плевен, Сливен и Столична, Асоциацията на специалистите по комуникации в общините.

 

Екипът на ПДИ очерта няколко проблемни области на прилагане на ЗДОИ и сподели с участниците възможните подходи, с които те да бъдат преодолени.

 

Участниците в работната среща споделиха опит в прилагането на закона и обсъдиха възможности за разрешаване на възникнали в практиката проблеми в следните основни области:

Внимание бе отделено на изготвения от работна група към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ с цел въвеждане на Директива 2013/37/ЕС за повторно използване на информация от публичния сектор. Експерти на ПДИ участваха в заседанията на работната група, като изготвиха и представиха становище за необходимите изменения в ЗДОИ за въвеждането на Директивата. Предстои публикуването на проектозакона за обществено обсъждане.

 

Предложенията от проведената на 14 октомври 2014 дискусия ще бъдат систематизирани и публикувани в специалната секция на страницата на ПДИ „Необходими ли са промени в ЗДОИ?”: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Необходими_ли_са_промени_в_ЗДОИ/104145/. Там са систематизирани предложенията и от предходните три дискусии, проведени с журналисти, IT специалисти и бизнес, и представители на НПО и активни граждански групи.


Предстои провеждането на последната обществена дискусияна 24 октомври 2014 с юристи, адвокати и съдии.


Всеки може да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация на следния имейл адрес: APIAconsult@aip-bg.org.

 

След обществените дискусии, ПДИ ще обобщи и систематизира в гражданска концепция получените предложения за законодателни промени. Концепцията ще бъде представена на национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи и политици.

 

EEA Grants

Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.