30 август 2010 г.

На 12.08.2010 г. ПДИ изпрати свое критично становище относно законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър до Министъра на правосъдието. ПДИ е на мнение, че въвеждането на платен достъп до Търговския регистър съществено и необосновано ограничава неговата публичност. Според нас платеният достъп няма общо със защитата на личните данни, противно на твърдяното в мотивите към законопроекта. Същевременно смятаме, че е налице надделяващ обществен интерес от публикуването на данните в регистъра с цел икономическа стабилност и предвидимост. Въвеждането на такси противоречи на европейска директива.