27 март 2013 г.

ПДИ приветства публикуването от Министерство на околната среда и водите в отговор на заявения обществен интерес на пълните текстове на концесионния договор с „ЮЛЕН“ АД за изграждане на „Ски зона с център гр. Банско“ и приложенията към него. Документите са достъпни на интернет адрес: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=1913.