23 ноември 2005 г.

Програма Достъп до Информация организира конференция на тема “Съдебна практика по прилагане на законодателството, свързано с достъпа до обществена информация”.

 

Целта на конференцията бе да бъде представена и дискутирана натрупаната съдебна практика по прилагането на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. През изминалите пет години от приемането на ЗДОИ, с помощта на Програма Достъп до Информация бяха заведени близо 90 съдебни дела срещу откази да се предостави достъп до информация. В рамките на тези дела се поставиха редица важни въпроси, свързани с прилагането на закона, както и във връзка със законодателството, регламентиращо ограниченията на правото на достъп до информация.

 

В конференцията взеха участие юристи, адвокати, съдии, представители на Държавната комисия по сигурността на информацията и на Комисията за защита на личните данни.

 

Конференцията се организира в рамките на проект “Съдебни дела за свобода на информацията – начини за допринасяне на откритост, прозрачност и отвореност в управлението” на Програма Достъп до Информация, финансиран от Институт “Отворено Общество”.

 

Време на провеждане на конференцията: 23 ноември 2005 година


Място на провеждане: зала за конференции на хотел “Централ Форум”, София.