12 декември 2014 г.


На 12 декември 2014 в Централ Хотел Форум в София Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе конференция на тема „Нобходими ли са промени в законодателството за достъп до информация”. Конференцията бе организирана в рамките на проекта „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg).

 

В конференцията взеха участие близо 100 представители на неправителствени организации, граждани, практикуващи юристи, председатели на административни съдилища и служители от администрацията, отговарящи за прилагането на Закона за достъп до обществена информация от цяла България.

 

Целта бе да се представи и обсъди проект на Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация, изготвен от ПДИ въз основа на обществени дискусии с пет групи търсещи и предоставящи информация, онлайн консултация и натрупания през години опит в прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Конференцията откри д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ.

 

Националният омбудсман на Република България господин Константин Пенчев представи своята практика по казуси, свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

 

Госпожа Калина Димитрова, експерт от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДОИ, въвеждащ разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС, изготвен от работна група към министерството. Тя отговори на множество въпроси във връзка с предстоящите промени, поставени от аудиторията.

 

Господин Димитър Димитров от организацията Общество.бг представи проекта на платформата за онлайн подаване на заявления за достъп до информация Pitaigi.bg.

 

Втората част от конференцията бе изцяло посветена на Концепция за изменения в Закона за достъп до обществена информация.

 

Концепцията е изготвена от ПДИ на основата на преглед на международните стандарти в областта на достъпа до информация, анализ на идентифицираните проблеми в практиката по прилагане на ЗДОИ, както и обобщение на предложенията за изменения в ЗДОИ, направени в рамките на 5 обществени обсъждания със заинтересовани групи – търсещи и предоставящи информация по реда на ЗДОИ.

 

Д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ представи международните стандарти в областта на активното публикуване на информация, българското законодателство, проблемите в изпълнението на задълженията на административните структури да публикуват информация в Интернет и предложения за тяхното преодоляване.

 

Във връзката с активното публикуване на информация господин Антон Стойчев от Общество.бг представи ползите от отварянето на данните от страна на администрациите за гражданите.

 

Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи проблемите и предложенията за тяхното преодоляване, свързани с търсенето и предоставяне на информация по електронен път.

 

Адвокат Александър Кашъмов представи предложенията за подобрение на уредбата на достъпа до обществена информация по отношение на ограниченията на правото на достъп до информация.

 

Адвокат Дарина Палова от правния екип на ПДИ представи проблемите, свързани с налагането на санкции по ЗДОИ.

 

След представяне на съществуващата законодателна уредба и практика по координация и контрол на изпълнението на ЗДОИ от адвокат Кашъмов, конференцията естествено завърши с дискусия за необходимостта от независим орган, който да осъществява тези функции.  

 

Повече информация за дискусиите по време на конференцията очаквайте в месечния информационен бюлетин на ПДИ за декември 2014.

 

EEA Grants

 

 

Конференцията се проведe в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)