23 май 2022 г.

С подкрепата на ПДИ бе променена негативна практика на Специализираната прокуратура (СП) за отказване на информация относно досъдебни производства.

 

На 4 април 2022 Лалка Златанова - гл. редактор на Дарик радио – Пловдив, подава заявление до СП, с което иска да й бъде предоставен достъп до следната информация:

 

  1. Има ли достатъчно основания да се смята, че народният представител от Пловдив Елена Гунчева е извършила престъпление срещу Републиката, съгл. чл. 98 от НК? На кого е възложена предварителната проверка по случая?;
  2. Прекратено ли е досъдебното производство срещу кмета на район „Северен“ в Пловдив Ральо Ралев, който бе арестуван в края на май 2019? Ако да – на какво основание? Ако не – на какъв етап е разследването? и
  3. Има ли образувани и/или възобновени досъдебни производства срещу бившия кмет на Пловдив и настоящ депутат от ГЕРБ Иван Тотев?

 

С Решение от 8 април 2022 Валентина Маджарова – административен ръководител на СП, предоставя информация по т. 1 от заявлението и отказва информация по т. 2 и 3 с мотив, че е налице специален ред за достъп до информация за досъдебни производства по чл. 198 от НПК, съгласно който материалите от разследването не могат да се разгласяват без разрешението на прокурора.

 

С подкрепата на ПДИ е подадено второ заявление, с което отново се иска отказаната информация за наличните досъдебни производства. В заявлението е отбелязано, че в случая не се искат копия от материали по разследванията, а единствено отговори на въпроси. Посочено е, че според съдебната практика информацията за това дали едно досъдебно производство е образувано, възобновено или прекратено е достъпна по реда на ЗДОИ. Разпоредбата на чл. 198 от НПК, съгласно която материалите от разследването не могат да бъдат разгласявани без съгласието на наблюдаващия прокурор, не означава че по реда на ЗДОИ изобщо не може да се получава информация за дадено разследване. Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е от естество да формира мнение за дейността на прокуратурата и убеждение за начина, по който тя упражнява правомощията си (Решение № 477/28.01.2022 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 11056/2021 г., съдия Десислава Корнезова).

 

С Решение от 19 май 2022 административният ръководител на СП предоставя пълен достъп до исканата информация. В решението е посочено, че административният орган приема, че с предоставяне на исканата информация ще бъде удовлетворен общественият интерес и заявителят ще получи обективна възможност да формира мнение за дейността на Прокуратурата и за начина, по който тя упражнява правомощията си.