31 юли 2008 г.

„Докладът за състоянието на администрацията през 2007 г.” беше публикуван през юли 2008 г в интернет страницата на Министерството на държавната администрация и административната реформа


Раздел 8 на доклада отразява в систематизиран вид прилагането на ЗДОИ в 552 административни структури в страната (централна и териториална администрация включително общински администрации).


Новото в доклада са данни за активното публикуване на обществена информация от проучваните институции на изпълнителната власт.
Броят на регистрираните заявленията е намалял за 2007 година: 22 482 ( през 2006 те бяха 25 790). В доклада този факт се обяснява с по-активното публикуване на търсена от заявителите информация. По 3 782 от заявленията, решенията са издадени веднага.
Остава неясно защо след като само 134 заявления за достъп до информация не са разгледани, броят на решенията по постъпилите заявления е 9 116. 


МДААР препоръчва на администрацията да продължи да обучава служителите си; да следи стриктно сроковете по заявленията, за да не нарушава правата на гражданите; и да съсредоточи усилията си към предоставяне на информация по електронен път.