19 юни 2003 г.

"Достъп до обществена информация - норми и практики в областта на държавния финансов контрол" бе темата на двудневна дискусионна среща, организирана от Програма Достъп до Информация и Инициатива отворено управление. Срещата се проведе в София на 18-19.06.2003г.

 

В нея взеха участие представители от четири институции - Сметна палата, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и Инспектората към МЕЕР в София. Екипът на ПДИ - Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Фани Давидова представи Законът за достъп до обществена информация, неговите цел, задължени субекти и съдържанието на правото на достъп. Акцент в този панел бе поставен и върху активната прозрачност при предоставяне на информация, както и върху административна подготвеност на институциите за предоставяне на информация. Необходимо е да се спазват заложените в закона норми- да бъде осигурена поисканата форма на достъп, всяка администрация да има определено място за четене на информацията, гражданите да заплащат направените разходи по предоставяне на информацията, а администрацията да издава решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация, в случаите на предоставяне на информация да се съставя и протокол за предоставена информация.

 


Д-р Гергана Жулева, Фани Давидова и Ирина Ганчева
по време на срещата


Пред участниците бяха представени и съществуващите ограничения на правото на достъп и световните стандарти в тази област - държавна и служебна тайна, дефинирани в Закона за защита на класифицираната информация и друга защитена от закон тайна, според Закона за защита на личните данни и търговската тайна по Закона за защита на конкуренцията. 


Особен интерес сред администраторите предизвика представянето на съдебната практика по Закона за достъп до обществена информация на Програма Достъп до Информация, както и типове случаи на отказ на информация, получени в ПДИ от координаторската мрежа на организацията в страната, направени от поделенията на АДВФК и Сметната палата.

 


Моменти от работната среща

 

Дискусионната среща се проведе в зала 2 на хотел "Рила" в София и бе организирана по проект "Прозрачност на държавните институции, осъществяващи финансов контрол върху разходването на средства от държавния бюджет. Дискусии по приложението на ЗДОИ" на Инициатива отворено управление.