23 февруари 2001 г.

На 22-23.02 2001 година Програма Достъп до Информация организира работна среща обучение по прилагането на Закона за достъп до обществена информация с представители на общински и областни администрации, както и членове на сдружения на общини в Република България. Срещата беше проведена в рамките на регионален проект "Практически достъп до демокрация в страните от Централна и Източна Европа". Водещата роля по този проект изпълнява "ARTICLE 19" - Международен център за борба против цензурата и с партньорското участието на Програма Достъп до Информация.

 

Общият брой на участниците в работната среща беше 65 души, сред които представители на отдели "информационно обслужване и технологии", на местни информационни центрове, юрист консулти на общини, експерти на областни управи. Бяха обсъдени множеството проблеми, с които се сблъсква администрацията при прилагането на ЗДОИ. С интерес бяха посрешнати представянията и на чуждестранните гости - Иван Секели - Архив на Отворено общество Будапеща - Унгария, Робърт Фрийман - Изпълнителен директор на Ню Йоркската Държавна комисия за откритост на управлението /САЩ/ и Сара Гонт, "ARTICLE 19" .

 

Интересът от страна на участниците беше голям. Макар и сравнително нов закон, ЗДОИ вече има достатъчна практика по прилагането си, за да се очертаят основните проблеми свързани с него. Представителите на областните и общинските администрации се сблъскват често с тях във всекидневната си работа с гражданите. Кои бяха основните въпроси, дискутирани на срещата:

 


Г. Жулева, И. Секели и Р. Фрийман


1. Чести са случаите, в които гражданите търсят информация от общините, без да се позовават на ЗДОИ. Независимо от това, администрацията непрекъснато дава информация, правят се справки, на практика според процед0урите на закона за достъп до информация. За служителите често е трудно да разграничат процедурите на ЗДОИ и ЗАОФЮЛ. Трудността идва и от факта, че често пъти самите граждани търсят не са сигурни процедурите на кой закон следва да използват. Независимо от всичко, заявленията за достъп до информация се регистрират надлежно на повечето места в общото деловодство. Има и общини обаче, в които служителите смятат да заведат отделен регистър заявленията за достъп до обществена информация. В информационния център на община Сливен например, съществува отделна директория "заявления за достъп до информация" в електронната информационна система. Празни бланки за заявления са размножени и предоставени за свободно ползване от гражданите и в община Велико Търново.

 

Разбира се най-чести са случаите, в които гражданите търсят устно определена информация и администрацията се старае да отговаря веднага на запитванията. Писмени заявления на този етап се подават по-рядко.

 

2. Друг въпрос от важно практическо естество е свързан именно с устните запитвания за информация, основани на ЗДОИ. Някои от служителите от областните и общински администрации считат, че и устните запитвания следва да бъдат регистрирани, което обаче ще сериозни затруднения поради големия брой устни запитвания.

 

3. Сериозен проблем за администрацията възниква при определянето на "достъпната" и "недостъпната" информация. Най-честите подадени заявления към настоящия момент са за достъп до документи, попадащи в обхвата на чл.13, ал.2 от закона или до информация, засягаща интересите на трето лице. ЗДОИ не предоставя ясни критерии за отграничаването на достъпната информация, ето защо служителите са често раздвоени между знанието си за общото си задължение за предоставяне на информация и санкциите, които следват от една страна и между знанието си за санкциите, които следват при разгласяването на служебната тайна.

 


Момент от работната среща


4. Разгорещени спорове възникнаха и около Заповедта на министъра на финансите (зап. №10 на МФ от 10.01.; обн. ДВ бр.07 от 2001г.), която определя нормативите за заплащане на разходите по предоставяне на информация. Заповедта предвижда заплащане и на даването на устна справка от страна на администрацията.

 

За ползата от проведената работна среща - обучение говори и фактът, че няма нито един участник , който в раздадените оценъчни листи да не определя форума като успешен и полезен, като същевременно болшинството от тях изразяват надежда и желание за обмяна на опит и практики по прилагането на ЗДОИ и в бъдеще.