11 юни 2015 г.

Програма Достъп до Информация представя годишния доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2014.

 

Петнадесетият годишен доклад съдържа:

За пръв път, докладът на ПДИ е без препоръки. Причините за това са следните.

 

През 2014 г. ПДИ изготви, публикува и разпространи „Концепция за изменения в законодателството за достъп до обществена информация”. Тя бе изготвена след широка обществена консултация с различни заинтересовани групи и съдържа препоръки за преодоляване на проблеми в практиката по прилагане на ЗДОИ.    

 

През лятото на 2014 г. експерти от ПДИ участваха в работна група към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел да се подготви проект за изменение и допълнение на ЗДОИ за въвеждане на изменената Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информация от обществения сектор. Част от препоръките, които ПДИ направи в хода на обсъжданията бяха отразени в текстовете на проекта за Закон за изменение и допълнение на закона за достъп до обществена информация, внесен в парламента на 29 април 2015 г.

 

Една от основните препоръки на ПДИ – да бъде  определен орган по координацията и контрола по прилагането на ЗДОИ – не бе подкрепена. 

 

Автори на доклада са д-р Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Дарина Палова, Кирил Терзийски, Стефан Ангелов и Фани Давидова.

 

Докладът е достъпен в електронна форма на страницата на ПДИ: http://store.aip-bg.org//publications/ann_rep_bg/report2014.pdf.

 

"Състоянието на достъпа до информация в България 2014", Програма Достъп до Информация, 2015, 128 стр., ISSN 1314-0515.


Докладът се издава в рамките на проект „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".