28 март 2013 г.

ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

И ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ

НА РЕШЕНИЯ ОСТАВАТ ПРОБЛЕМ


Програма Достъп до Информация представи годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2012 на 28 март (четвъртък), 11.00 часа, Пресклуб на БTA – бул. “Цариградско шосе“ 49, София.

 

 

Access to Information in Bulgaria ReportГодишният доклад  Състоянието на достъпа до информация в България през 2012 съдържа:

Препоръките на ПДИ за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на институциите и улесняване на достъпа до информация за гражданите:

- Да се овласти определен орган да отговаря за наблюдението и координирането изпълнението на ЗДОИ;
- Да отпадне неясното основание за отказ „защита на интересите на трето лице”
- Да се уеднаквят и детайлизират стандартите за активното публикуване на информация и да се предвидят санкции за неизпълнение;
- Да се засилят и прилагат санкциите за нарушения на ЗДОИ.

 

Текстът на доклада в електронен формат е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.

 

Докладът се издава с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”  в рамките на проект В отговор на новите предизвикателства пред достъпа до информация