16 декември 2019 г.

В началото на 2018 г. журналистът от вестник „Сега“ Доротея Дачкова води дело срещу (тогава) Комисията по конфискация, сега част от КПКОНПИ. Търсената от нея информация включва броя дела, по които КОНПИ е била осъдена да плати обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ); общия размер на присъдените обезщетения и общия разчет на изплатените обезщетения.

Тогавашният председател на КОНПИ Пламен Георгиев отказва достъп с мотив, че информацията за изплатените обезщетения представлява служебна тайна, а информацията за списъка с номерата на делата и съответният съд също представлява служебна тайна и разкриването й би довело до засягане правата на трети лица. Започва съдебно дело, продължило две години.

На 13.11.2019 г. ВАС излиза с решение, че исканата информация не представлява и служебна тайна по чл. 16, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Следва да се отбележи, че в решението си Съдът казва: "Безспорно е, че чрез предоставяне на исканите сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект във връзка със спазване на законодателството и управлението на бюджетните средства." 

Статията по казуса, спечелен с помощта на ПДИ, четете тук.