Съдебни дела

Начало

 

 

Силвия Йотова (в. “Новинар”) срещу Министерство на регионалното развитие и благоустройството

І инстанция – а.д. № 6363/2005 г., на ВАС, Пето отделение
ІІ инстанция – а.д. № 7669/2006 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия

Заявление:
През м. май 2005 г. Силвия Йотова (в. “Новинар”) подава писмено заявление за достъп до информация до Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). С него иска копие от договора за концесия, сключен между МРРБ и “Автомагистрала Тракия” АД, както и копия от правните анализи на концесията, които се изготвят по силата на Закона за концесиите.

Отказ:
Министърът отказва предоставянето на достъп до поисканата информация, тъй като тя съдържала данни, които в своята съвкупност представляват класифицирана информация – служебна тайна, съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Достъпът до тази информация би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес.

Жалба:
Отказът е обжалван с аргумента, че посоченото правно основание от ЗЗКИ не е достатъчно, тъй като следва да се посочи и съответния конкретен закон, въз основа на който тази категория информация е определена за служебна тайна. Нещо повече, съгласно Закона за концесиите, министърът е следвало да изпрати тази информация за вписване в установения с този закон публичен регистър, който би трябвало да е достъпен и чрез Интернет.

Развитие пред І инстанция:
Междувременно договорът за концесия е предоставен на Програма Достъп до Информация (ПДИ) от новия министър на регионалното развитие и благоустройството. Правото на достъп до информация на журналистката обаче не е удовлетворено, тъй като изготвените по силата на Закона за концесиите анализи за концесията продължават да не са публични.

През м. февруари 2006 г. делото е разгледано в едно съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 5451 от 22 май 2006 г. състав на ВАС отменя отказа на министъра и му изпраща преписката за решаването й по същество. В мотивите си съдебният състав посочва, че със заявлението е бил поискан достъп до информация, която може да се определи като обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. В сочения в заявлението за достъп концесионен договор се съдържа информация за условията, при които държавата е учредила на дружеството-концесионер правото на ползване върху обект, изключителна държавна собственост. Тази информация е свързана с обществения живот и предоставянето й би позволило на гражданите, в случая чрез средствата за масова информация, да си съставят собствено мнение за начина, по който компетентният за сключването на договора държавен орган изпълнява възложените му задължения. Преценявайки поисканата обществена информация като защитена, поради това, че представлявала служебна тайна, министърът не се е позовал на закон, която я определя като такава, нито на одобрен от него списък, съдържащ категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изложените от министъра на регионалното развитие и благоустройството съображения са твърде общи, така че не могат да се определят като същински мотиви на административния акт.

Касационна жалба:
Решението на ВАС е обжалвано от министъра пред петчленен състав на същия съд.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 10731 от 1 ноември 2006 г. петчленен състав на ВАС отхвърля касационната жалба на министъра и оставя в сила решението на предходната инстанция. При липсата на данни, установяващи твърдението на министъра, че се касае за класифицирана информация по смисъла на чл. 26 от ЗЗКИ, съдът не разполага с възможността да провери неговата правилност. Твърдението на министъра, че информацията, съдържаща се в договора и в оценките по чл. 6, ал. 2 от Закона за концесиите (отменен), попада в категорията, съставляваща служебна тайна, не я идентифицира като такава. В самото решение на органа по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ е посочена само принадлежност към съответната категория информация, съгласно чл. 26 от ЗЗКИ, но не са изложени мотиви по какви критерии и на какво основание е прието, че исканата обществена информация съставлява служебна тайна, което от своя страна не позволява на съда да упражни ефективен контрол за законосъобразност на отказа за предоставянето й.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP