Съдебни дела

Начало

 

 

Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (данни за общински съветници)

І инстанция – а.д. № 2/2005 г. на Разградски окръжен съд
ІІ инстанция – а.д. № 4365/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
На 12 октомври 2004 г. Георги Милков – председател на сдружение “Център на неправителствените организации в Разград”, подава заявление до кмета на Община Разград, с което иска да му бъде предоставена следната информация:
- актуален списък на общинските съветници при Община Разград за мандат 2003/2007 г. към 1 април 2004 г., който да включва име, адрес, образование, месторабота и служебен телефон.

Отказ:
В законоустановения 14 дневен срок не е получен отговор по подаденото заявление.

Жалба:
Мълчаливият отказ на кмета на Община Разград е обжалван пред Разградски окръжен съд (РОС).

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 21 от 9 март 2006 г. състав на РОС отхвърля жалбата, като приема, че исканата информация не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като сдобивайки се с поискания списък, заявителят не би могъл да си състави собствено мнение за дейността на общинските съветници, формиращи състава на Общински съвет – гр. Разград. Така съдебният състав стига до извода, че исканата информация представлява лични данни, за предоставянето на които е необходимо съгласието на съответните лица по реда на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Касационна жалба:
Решението на РОС е обжалвано пред ВАС. В касационната жалба е посочено, че исканата в случая информация – “актуален списък на общинските съветници при Община Разград за мандат 2003/2007 г. към 01.04.2004 г., който да включва име, адрес, образование, месторабота и служебен телефон”, не може да бъде определена като лични данни, по смисъла на чл. 2 от ЗЗЛД, тъй като тези данни не касаят конкретно физическо лице, а се отнасят до изпълнение на служебни функции на съветниците. Ето защо търсената информация е насочена изцяло към дейността на органа на местно самоуправление, обществена е по своя характер и достъпът до нея не следва да се ограничава.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 9098 от 21 септември 2006 г. състав на ВАС оставя в сила решението на РОС. В мотивите си магистратите посочват, че правилно и законосъобразно окръжният съд е приел, че жалбоподателят не търси достъп до информация, която да е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Безспорно е, че няма пречка той да получи списък с имената на общинските съветници, който е публичен и какъвто му е бил предоставен от председателя на Общинския съвет. Не би имало законова пречка да се снабди и с данни за процентното съотношение в образователния ценз на съветниците, както и какви професии те упражняват, без обаче тези данни да съдържат конкретизация поотделно за всеки от тях. По този начин би се постигнала целта на закона, а именно съставяне на собствено мнение относно дейността на органа на местно самоуправление като задължен субект. С търсените от сдружението данни за всеки съветник поименно (образование, адрес, месторабота и служебен телефон), такова мнение не би се формирало, а на практика това би означавало идентифициране на физическите лица – съветници, чрез разкриване на лични данни за тях, за които в специален закон - ЗЗЛД, е предвиден нарочен ред за търсене, съхраняване и разпространяване. Свободният достъп до такива данни е категорично изключен с разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, а доколкото е налице и засягане на интересите на тези лица, ако те не са дали изрично писмено съгласие за предоставяне на информацията (при условие, че тя е обществена), то това съставлява основание за отказ в съответствие с чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP