Съдебни дела

Начало

 

 

Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (концесия по сметосъбиране и сметоизвозване)

І инстанция – а.д. № 104/2005 г. на Разградски окръжен съд
ІІ инстанция – а.д. № 3112/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
С писмено заявление от 7 юни 2005 г. председателят на сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” иска от кмета на Община Разград да му бъде предоставен достъп до следната информация:
- копие и всички анекси към договора за концесия по сметосъбиране и сметоизвозване в гр. Разград и всички населени места в Община Разград, сключени между Община Разград и “Шеле България” ЕООД;
- информация за изплатените суми до този момент по месеци на концесионера в изпълнение на договора.

Отказ:
Кметът на общината, с писмено решение, отказва да предостави тази информация на заявителя, като приема, че достъпът засяга интересите на третото лице (съконтрахент по договора) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Разградски окръжен съд (РОС).

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение:
С Решение № 191 от 10 януари 2006 г. състав на Разградски окръжен съд (РОС) отхвърля жалбата, като стига до извода, че концесионерът не е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДОИ, поради което органът законосъобразно е провел процедурата по чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ. След като третото лице изрично е заявило, че търсената информация е фирмена тайна и засяга икономическите интереси на дружеството, задълженият субект е бил длъжен да съобрази несъгласието да даде достъп до нея на заявителя.

Касационна жалба:
Решението на РОС е обжалвано пред ВАС. В касационата жалба се посочва, че РОС е следвало да съобрази, че в случая са налице хипотези, в които не е необходимо съгласието на третото лице. Такъв е случаят, когато дадена информация е публична по силата на специална законова норма. Тогава специалният закон дерогира общия (чл. 31 от ЗДОИ). Така в настоящия случай, според чл. 5 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ), общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност. Съгласно чл. 30, ал. 4 от ЗОБ, годишният отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет подлежи не само на достъп за всеки, но и на обществено обсъждане. Тъй като със заявлението по ЗДОИ е поискана информация за платените суми от бюджета на Община Разград, то като публична тази информация следва да бъде предоставена, без да се търси съгласие от засегнатото лице.

Развитие пред ІІ инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание и обявено за решаване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 8190 от 20 юли 2006 г. състав на ВАС отменя решението на РОС, отменя и отказа на кмета на Община Разград и му връща преписката за ново произнасяне, при съобразяване с указанията в мотивите на съдебното решение. В мотивите си съдебният състав посочва, че при решаване на въпроса за характера на търсената информация, съдът неправилно е приел, че съставлява търговска тайна, като не е съобразил относимите нормативни разпоредби, които я обявяват за публична. Така по силата на Закона за общинската собственост (ЗОС) и на Закона за концесиите (ЗК), данните за концесиони договори и техните основни параметри са публични, поради което по отношение на тази информация не може да намери приложение ограничението за търговска тайна и защита интересите на трето лице. Посочва се още, че в разглеждания случай е приоритетно спазването на принципа за прозрачност и гласност относно управлението на дейности, финансирани със средства от общинския бюджет, които от своя страна се събират под формата на такса за битови отпадъци от населението. Изводът на съдебния състав е, че кметът на общината незаконосъобразно е приел за водещо изискването за охрана на интересите на търговското дружество. Така е пренебрегнал законово регламентираното правило за общодостъпност на данните, свързани с организацията на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, разходите за които се покриват от средствата в общинския бюджет, постъпили от събираната местна такса от данъчнозадължените лица на територията на общината. Поради това, при разглеждане на заявлението за достъп до обществена информация във връзка с концесията за сметосъбиране и сметоизвозване, кметът е следвало да предостави търсените данни, за които законово е регламентирано, че са публично достъпни.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP