Съдебни дела

Начало

 

 

Сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” срещу кмет на Община Разград (реклама във в. “Дума”)

І инстанция – а.д. № 11/2005 г., на Разградски окръжен съд
ІІ инстанция – а.д. № 7222/2005 г., на ВАС, Пето отделение

Заявление:
В края на 2004 г. председателят на сдружение “Център на неправителствените организации в Разград” подава заявление до кмета на града, с което иска да му бъде предоставена информация за сумата, платена от Община Разград за реклама във в. “Дума” от 9.12.2004 г.

Отказ:
Отговорът е писмено решение за отказ на основание засягане интересите на трето лице и липса на неговото съгласие за предоставяне на информацията. Към решението за отказ е приложено и писмено несъгласие за предоставяне на информацията от страна на главния редактор на в. “Дума”, тъй като същата представлява редакционна и фирмена тайна на вестника.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Разградски окръжен съд.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 56 от 27.04.2005 г. състав на Разградски окръжен съд (РОС) отхвърля жалбата. За да постановят решение в този смисъл, съдиите приемат, че поисканата информация не съставлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ, а касае търговски взаимоотношения между Община Разград и съответната медия. В мотивите си магистратите отбелязват още, че правилно административният орган е преценил, че информацията засяга интересите на трето лице и е поискал съгласието му за предоставянето й. Вследствие отказът на третото лице, отново правилно административният орган се е съобразил с него и е отказал достъп до поисканата информация.

Касационна жалба:
Решението е обжалвано пред ВАС с аргумента, че неправилно Разградският съд е приел, че поисканата информация не е обществена, тъй като детайлно понятието обществена информация е конкретизирано в чл. 10 и 11 от ЗДОИ и в редица свои решения ВАС е приемал, че информацията, съдържаща се в договори между държавен или общински орган, от една страна, и частна фирма - от друга, е обществена. Отбелязано е и, че поисканата информация не представлява търговска тайна, определена по реда и съобразно с разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, поради което изразеното писмено несъгласие от третото лице е ирелевантно. Изразено е и становище, че в едно демократично общество всяко разходване на публични средства от публични институции трябва да бъде прозрачно, независимо дали разходите са свързани с ремонт, строеж, командировки или реклама в печата, какъвто е този случай.

Развитие пред ІІ инстанция:
В съдебното заседание по делото адвокатът на касационния жалбоподател представя рекламната тарифа на в. “Дума” за 2006 г. (която е публично достъпна в Интернет страницата на вестника) като доказателство за това, че поисканата информация за едно конкретно плащане не е каквато и да е тайна, щом тарифата е публична и следва да бъде предоставена.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 1299 от 6 февруари 2006 г. състав на ВАС оставя в сила решението на РОС. В мотивите си магистратите приемат, че поисканата информация е обществена такава – по-точно служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, но отказът е законосъобразен, тъй като видно от приложените по делото доказателства, засегнатото лице - съконтрахент по сделката, е изразило изрично несъгласие за предоставяне на желаната информация, свързана с размера на платената сума за реклама.

Остава неясно какъв точно интерес на третото лице – в. “Дума”, се защитава с отказа, след като самият съдебен състав от ВАС отбелязва, че при условие, че касационният жалбоподател разполага с рекламната тарифа (публично достъпна) на съответното печатно издание и е запознат с публикуваната реклама във в. “Дума” от 9 декември 2004 г., би могъл с проста аритметична операция да изчисли платената от рекламодателя сума, като по този начин удовлетвори интереса си.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP