Съдебни дела

Начало

 

 

Екологично сдружение “За Земята” срещу кмет на Община Сапарева баня

І инстанция – а.д. № 201/2006 г. на Кюстендилски окръжен съд
ІІ инстанция – а.д. № 2591/2007 г. на ВАС, Трето отделение

Заявление:
На 23 май 2006 г. екологично сдружение “За Земята” подава заявление за достъп до информация до кмета на Община Сапарева баня, с което иска достъп до информация, съдържаща се в Проекта на общия устройствен план (ОУП) и в Доклада за екологична оценка (ЕО) на ОУП на “Туристически и ски-център “Паничище-Езерата-връх Кабул”. За предпочитана форма на достъп са посочени копия на хартиен или електронен носител на тези два документа.

Отказ:
С писмено решение от 30 май 2006 г. кметът на Община Сапарева баня отказва да предостави копия от Проекта на ОУП на “Туристически и ски-център “Паничище-Езерата-връх Кабул” и Доклада за Екологична оценка на ОУП на “Туристически и ски-център “Паничище-Езерата-връх Кабул”. Мотивите в отказа са, че по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми общината, в качеството си на възложител, вече била предоставила публичен достъп до поисканата информация по време на организираното обществено обсъждане. Както и че на настоящия етап липсвало нормативно изискване за предоставяне на копия от тези два документа на други лица, освен на компетентния орган, който издава становище по екологичната оценка.

Жалба:
Отказът на кмета е обжалван пред Кюстендилския окръжен съд (КОС). Основният довод в жалбата е, че поисканата информация - Проект на ОУП и Доклад за екологична оценка (ЕО) на същия ОУП - представлява информация за околната среда по смисъла на чл. 19 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Достъпът до тази информация се осъществява по реда и при условията на ЗООС, Глава ІІ “Информация за околната среда” и Закона за достъп до обществена информация (по силата на чл. 26, ал. 1 от ЗДОИ).
Посочва се още, че обстоятелството, че информацията вече е била публична, по никакъв начин не може да представлява основание за ограничаване на правото на достъп до информация, тъй като ограниченията на това право са изчерпателно изброени от законодателя в чл. 20, ал. 1 от ЗООС. Напротив, същото е показателно единствено за това, че поисканата информация е публична и достъпът до нея не може да бъде ограничаван.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 21 декември 2006 г., състав на КОС отменя отказа на кмета и му връща преписката за ново произнасяне по заявлението. В мотивите си, магистратите приемат, че отказът на кмета не е мотивиран, тъй като в него не е посочено каквото и да е основание за отказ по ЗДОИ. Както и че кметът не е разграничил процедурата по обществено обсъждане по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и по предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ.

Касационна жалба:
Решението на Кюстендилски окръжен съд (КОС) е обжалвано пред ВАС от кмета на Община Сапарева баня.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в открито съдебно заседание през м. септември 2007 г. и е обявено за решаване.

Решение ІІ инстанция:
С Решение № 10010 от 22 октомври 2007 г. състав на ВАС, Трето отделение отменя решението на КОС и вместо това постановява друго, с което отхвърля като неоснователна жалбата на екологичното сдружение. Съдебният състав намира, че отказът на кмета на общината да предостави информация на материален носител е законосъобразен, а подадената срещу него жалба е неоснователна. На първо място на заявителя не е отказан достъп по специалния ред на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, който е приложим предвид чл. 4, ал.1 от ЗДОИ. Този си извод съдиите мотивират с обстоятелството, че с обява на община Сапарева баня от 12.05.2006 г. се съобщава, че всички заинтересувани физически и юридически лица имат публичен достъп до доклада за Екологична оценка на ОУП на “Туристически и ски -център “Паничище-Езерата-връх Кабул” и до Проекта, като е посочена крайна дата за приемане на становища и интернет адрес, на който да бъдат изпращани. На второ място, според магистратите, по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и само достъп до документи като материализиран носител на информацията, както е в настоящия случай. Документите са материални носители на информация, но ако същата не се претендира като описание на сведение или знание за някого или нещо, а само като искане за предоставяне на документ, то такава информация не се дължи.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP