Съдебни дела

Начало

 

 

Гражданско сдружение “Банкя” срещу кмет на Столична община – район “Банкя”

І инстанция – а.д. № 3348/2005 г. на СГС, АК, ІІІ-а състав

Заявление:
През м. август 2005 г. председателят на гражданско сдружение „Банкя” подава заявление за достъп до информация, с което иска от кмета на Столична община (СО) - район “Банкя”, достъп до обществена информация и предоставяне на копия от документи под формата на хартиен носител, подробно индивидуализирани в пет пункта, а именно:
- копие от договор между СО - район “Банкя”, и “БКС-Иван Иванов” ЕООД, с предмет на договора “Поддържане на обществените зелени площи на територията на район „Банкя”, заедно с Приложения за цени по видове манипулации, размер на допълнителните разходи, часова ставка и печалба;
- извлечение по счетоводни данни за размера на сумите на средствата за озеленяване на СО - район “Банкя” за 2004 г. и 2005 г.;
- копия от Протоколи за извършени озеленителни работи от “БКС-Иван Иванов” ЕООД през 2004 г. и 2005 г.;
- фактури за извършени озеленителни работи през 2004 и 2005 г. и
- справка за направените разходи за озеленяване в СО - район “Банкя”, през 2004 и 2005 г. по счетоводни данни.

Отказ:
С писмо до заявителя административният орган изразява съмнение, досежно статута на гражданското сдружение - кои са неговите учредители и представители, целите за сформирането му, както и дали всички членове на сдружението са запознати с действията на заявителя. Изложени са и доводи, че предоставянето на исканите документи на хартиен носител би довело до нарушаване правото на съконтрахентите по договорите, чрез разпространяване на търговска информация и би довело до възможност за неправомерна обработка на тази информация - хипотезата на чл. 27, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, поради което следва да бъде приложена нормата на чл. 27, ал. 2 от ЗДОИ, т.е. да бъде реализирано правомощието на органа да предостави достъп до обществена информация във форма, определена от самия орган.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Софийски градски съд (СГС). Изложени са подробни аргументи защо кметът е нарушил материалния закон, като е поставил изискване за доказване на правосубектността (статута) на сдружението жалбоподател. В ЗДОИ не е предвидено задължение за заявителя да представя документ относно статута си при формулиране на заявление за достъп до информация. Това законодателно решение съответства на духа на конституционната норма, на която е основан ЗДОИ и според която ВСЕКИ има право на достъп до информация. Посочено е още, че кметът не е изпълнил нормата на чл. 31 от ЗДОИ, тъй като е преценил, че поисканата информация засяга интересите на трето лице (съкотрахент по договора), но не е потърсил неговото съгласие. В същото време изобщо не е взета предвид възможността, въведена с чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ – информацията да бъде предоставена по начин и в обем, та да не засяга правата на третото лице.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 2 май 2006 г. СГС отменя отказа на кмета на СО - район “Банкя”, за предоставяне на достъп до обществена информация и връща преписката на кмета за ново произнасяне, при съобразяване с указанията, дадени от съда. В мотивите си магистратите отбелязват, че не става ясно защо административният орган е приел, че с предоставяне на исканите документи ще се даде възможност за неправомерна обработка на съдържащата се в тях информация. Ако същият счита, че с това се нарушава правото на съконтрахентите по договорите чрез разпространяване на търговска информация, както е посочил, то сме изправени пред хипотезата на чл. 31, ал. 1 от ЗДОИ. В този случай, кметът на район Банкя е бил задължен по смисъла на разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ да поиска съгласието на третото лице за предоставяне на информацията, която се отнася до него. Няма данни това да е извършено, обстоятелство, обосноваващо незаконосъобразността на отказа.

Решението не е обжалвано и влиза в сила.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP