Съдебни дела

Начало

 

 

Генка Шикерова (bTV) срещу кмет на Община Несебър

І инстанция - а.д. № 967/2006 г. на Бургаски окръжен съд
ІІ инстанция – а.д. № 1098/2007 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
През м. август 2006 г. Генка Шикерова – репортер в телевизия bTV, подава заявление за достъп до информация до кмета на Община Несебър, с което иска достъп до следната информация:
- Преглед на цялата информация, представляваща съдържанието на всички заповеди на кмета на Община Несебър за периода януари 2000 – юни 2006 г.;
- Копия на хартиен носител на избрани документи, описани в приложение № 1 към заявлението (представляващи конкретизирани заповеди на кмета на Община Несебър).
Искането е отправен във връзка с извършваното от репортера разследване на случаи на незаконно строителство в община Несебър.

Отказ:
В законоустановения 14-дневен срок не е получен отговор.

Жалба:
Подадена е жалба срещу мълчалив отказ на кмета на Община Несебър до Бургаски окръжен съд (БОС).

Няколко дни след подаването на жалбата е получен отговор на заявлението за достъп до информация. В отговор на заявлението, кметът на Община Несебър е издал отказ да бъде предоставена поисканата информация. Изложените в отказа мотиви са, че от заявлението не става ясно каква информация се иска, както и че документите, до които репортерът желае достъп, съдържат лични данни на трети лица. Поставят се и въпроси с каква цел заявителят иска обществена информация и как ще се използва същата.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване. За жалбоподателя са представени писмени бележки. В тях са развити подробни доводи както за незаконосъобразността на мълчаливия отказ, така и на последвалия го изричен. Посочено е че поисканата информация, съдържаща се в заповедите на кмета на Община Несебър, е на първо място обществена информация. Второ, значителна част от нея се отнася до прехвърляне на права на собственост върху недвижими имоти и отстъпване на право на строеж и също е публична. Според чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, съответните договори се вписват от службите по вписванията. Следователно данните, отнасящи се до трети лица, страни по сделките, са достъпни в публичния регистър към службите по вписванията. В заповедите няма основание да бъдат отразени лични данни, различни от отразените в договорите. Следователно тази информация е публична по силата на специална нормативна разпоредба – раздел VІІ, чл. 42 и следващия от Правилника за вписванията.

Решение І инстанция:
С Решение от 22 ноември 2006 г. състав на Бургаския окръжен съд (БОС) отменя отказа на кмета на Община Несебър и го задължава да предостави достъп до поисканата информация, с изключение на съдържащите се в документите лични данни, по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗДОИ.

Касационна жалба:
Решението на БОС е обжалвано от кмета на Община Несебър пред ВАС.

Развитие пред ІІ инстанция:
През март 2007 г. делото е разгледано в открито съдебно заседание и е обявено за решаване.

Решение II инстанция:
С Решение № 6788 от 28 юни 2007 г. състав на ВАС, Пето отделение отхвърля касационната жалба на кмета и оставя в сила решението на предходната инстанция като отхвърля довода на касационния жалбоподател - община Несебър - че журналистката иска повторно една и съща информация. След като не е предоставила при първото искане информацията, институцията не може да възразява, че от нея се иска същото в рамките на шест месеца.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP