Съдебни дела

Начало

 

 

в. “Дневен Труд” срещу Министерство на земеделието и горите

І инстанция – а.д. № 5776/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
Фактите по случая са следните. Поземлената комисия – гр. Самоков, отказва достъп до информация на журналист от в. “Дневен Труд” по устно отправено запитване. Ето защо на 20 март 2006 г., Тошо Тошев – гл. редактор на в. “Дневен Труд”, подава писмено заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) до министъра на земеделието и горите. Със заявлението иска достъп до преписките (решенията, подадените заявления и приложените към тях документи, удостоверяващи правото на собственост и наследяване), свързани с възстановяване на собствеността на г-н Сакскобурготски върху гори в Рила.

Отказ:
С писмо от месец април 2006 г. министърът на земеделието и горите отказва достъп до поисканата информация. Изложеният в отказа мотив е, че е налице хипотезата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ – предоставянето на достъп до исканата информация би довело до засягане на интересите на трето лице. Посочва се още, че с писмо от 28 март 2006 г. е било поискано съгласието на г-н Симеон Сакскобурготски за достъп до поисканата информация. В посочения в чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 28, ал. 1, от ЗДОИ, срок в деловодството на Министерството на земеделието и горите (МЗГ) не е постъпил отговор от г-н Симеон Сакскобурготски.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Върховен административен съд (ВАС) с аргумента, че са поискани решения на държавен орган – поземлена комисия, към чиято публичност едно частно лице не може да има претенции. Касае се за индивидуален административен акт, който съдържа едно властническо волеизявление, насочено към признаването на право на собственост на съответното лице – в случая г-н Сакскобурготски. Следователно става въпрос за акт с публичноправен характер, чието пазене в тайна е недопустимо. В него е отразена дейност на държавен орган, която подлежи на оценката на гражданина, съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Не би могло да се приеме и че в случая става въпрос за защитени лични данни, тъй като съгласно ЗЗЛД, когато исканите данни представляват част от публичен регистър, не е необходимо съгласието на лицето, което касаят за предоставянето им. Съгласно чл. 29, ал. 1, от Закона за горите (ЗГ), Националното управление по горите води регистър на всички гори, в който се отразяват данни за собственика, площта и вида на горите, както и промените, настъпили в тях. Съгласно ал. 2, регистърът е публичен. В жалбата е отбелязано, че са публични и данните за имуществото и доходите на г-н Симеон Саккобурготски за периода 2001 – 2005 г., в качеството му на министър-председател, по силата на Закона за публичност на имуществата на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Посочва се още, че поисканата информация не се отнася просто до г-н Сакскобурготски, а до обществения въпрос, законосъобразно ли е проведена процедурата по признаването на правото на собственост върху въпросните гори. Който въпрос е от несъмнена обществена значимост, след като за това е създадена и комисия в Народното събрание. Следователно предоставянето на цялата информация по случая би дало възможност на обществото да си създаде мнение както за това как е бил спазен законът при възстановяването на правото на собственост, така и за това доколко комисията в Народното събрание се занимава с действителните въпроси, които се поставят от съдържанието на документите.

Развитие пред І инстанция:
В заседание по делото през месец октомври 2006 г. процесуалният представител на министъра на земеделието и горите прави възражение за просрочие на жалбата, въпреки че именно върху административния орган лежи задължението да комплектова и предостави на съда административната преписка в цялост. Съдът отлага делото и дава възможност на жалбоподателя да представи доказателство кога е депозирана жалбата.

Впоследствие, с писмена молба жалбоподателят уточнява, че жалбата е подадена по пощата на 3 май 2006 г. и е в законовия срок. Прилага и известие от обратна разписка, установяваща този факт. Представителят на жалбоподателят отправя към съда и искане да бъде осъдено министерството да заплати допълнителна държавна такса, като санкция за недобросъвестното си процесуално поведение, тъй като чрез несвоевременното посочване на факти и доказателства, процесуалният представител на ответника е причинил отлагане на делото.

В следващото съдебно заседание – на 19 декември 2006 г., ВАС налага санкция на министъра на земеделието и горите по чл. 65, ал. 1, от ГПК в размер на 100 лева. Магистратите приемат, че първоначално министърът не е изпълнил задължението си да предостави на съда преписката в цялост, а впоследствие недобросъвестно е причинил отлагане на делото, единствено за установяване срочността на жалбата. В същото съдебно заседание делото е разгледано по същество и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение № 2845, от 19 март 2007 г., състав на ВАС обявява за нищожен отказа на министъра на земеделието и горите и му връща преписката за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на решението. В мотивите си магистратите отбелязват, че исканата от жалбоподателя информация се съхранява в съответната Общинска служба по земеделие и гори, гр. Самоков. Предметът на процесното заявление за достъп до информация касае искане за достъп до първичните документи на преписката по възстановяване правото на собственост на г-н Сакскобурготски. Преписките, образувани от бившата Поземлена комисия – гр. Самоков, във връзка с подадени заявления от г-н Сакскобурготски за възстановяване право на собственост върху гори и земи от горския фонд и приложените към тях документи, удостоверяващи претендираното право, не представляват информация, създадена или съхранявана в Министерството на земеделието и горите. Според съдебния състав, министърът на земеделието и горите не е компетентният орган по чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, който е следвало да се произнесе по искането за достъп до информация. Той е трябвало да се съобрази с разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ, регламентираща задължението на органа, до когото е адресирано заявлението, в случаите, когато не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението да препрати съответно заявлението до компетентния орган, като уведоми за това заявителя.

С действията си министърът на земеделието и горите, макар да е висшестоящ орган в структурно отношение, неправомерно е иззел правомощието на Общинска служба по земеделие и гори – гр. Самоков, и изготвил отказ, който се явява нищожен. По изложените съображения съдът счита, че следва да обяви за нищожен обжалвания отказ, а преписката да се върне на министъра на земеделието и горите за изпълнение разпоредбата на чл. 32, ал. 1 от ЗДОИ.

Решението не е обжалвано и влиза в сила. Предстои ново произнасяне по заявлението от Общинска служба “Земеделие и гори” – гр. Самоков.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP