Съдебни дела

Начало

 

 

Богдана Лазарова (“Дарик радио“) срещу Националната разузнавателна служба

І инстанция – а.д. № 2576/2005 г. на СГС, АК, ІІІ-б състав
ІІ инстанция (по частна жалба) – а.д. № 3455/2006 г. на ВАС, Пето отделение

Заявление:
На 12 май 2005 г. Богдана Лазарова (журналист от “Дарик радио“) подава заявление за достъп до информация до директора на Националната разузнавателна служба (НРС). Със заявлението иска достъп до информацията, съдържаща се в документите от архива на Първо главно управление на бившата Държавна сигурност, свързана със случая “Сергей Антонов” и атентата срещу папа Йоан Павел ІІ.

Отказ:
С писмено решение НРС отказва предоставянето на поисканата информация, с мотива, че същата е класифицирана като държавна тайна. В решението е посочено, че съхраняваните в НРС архивни материали по случая са оформени като сбор от документи с различни грифове за сигурност, най-високият от които е “Строго секретно” и следователно целият сбор от документи е защитен за срок от 30 години. Посочено е още, че ограничение за свободен достъп до тези архивни материали съществува и по силата на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), тъй като тези материали съдържат информация, представляваща “лични данни”.

Жалба:
Отказът е обжалван пред Софийски градски съд (СГС), на първо място с аргумента, че същият е нищожен, тъй като е подписан от лице, различно от директора на НРС и липсват данни това лице да е овластено да издава актове по ЗДОИ. Посочено е още, че изложеното в решението за отказ тълкуване на чл. 30, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) - относно маркирането на сбор от документи и срокът им на защита, е неправилно, тъй като смисълът на тази разпоредба не е да скрепи с най-дългия срок за защита целия сбор от документи, а да предотврати работата с него на лице, което няма издадено разрешение за достъп по реда на ЗЗКИ. Поради това, в случаи като този, задълженият субект следва да предостави частичен достъп до информация, като премахне съответните документи, съдържащи класифицирана информация, от сбора с документи.

Развитие пред І инстанция:
В първото заседание по делото, с протоколно определение, СГС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява делото, въпреки че по делото е представена обратна разписка (известие за доставяне) за подаването на жалбата в срок. За да постанови определение в този смисъл, съдът приема, че липсват доказателства - пощенската пратка, изпратена до НРС, да е съдържала жалбата.

Частна жалба:
Определението на СГС за прекратяване на делото е обжалвано с частна жалба пред ВАС.

Определение:
С Определение № 4991, от 11 май 2006 г., състав на ВАС, Пето отделение, отменя определението на СГС и му връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите си магистратите приемат, че СГС неправилно е счел, че жалбоподателката не е доказала какво е съдържанието на пощенската пратка. По делото липсват каквито и да било други документи, изпращани от жалбоподателката и получени от органа на визираните в писмото-обратна разписка дати, както и самият административен орган не е излага доводи в тази насока. Ето защо, приетото от съда, че представеното писмо-обратна разписка не удостоверява изпращането на жалбата до органа в срок, почива на превратно интерпретиране на данните по административната преписка.

Развитие пред І инстанция (отново):
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание на 15 ноември 2006 г. и е обявено за решаване.

Решение І инстанция:
С Решение от 5 февруари 2007 г., състав на СГС обябява за нищожен отказа на директора на НРС. Мотивите на магистратите са, че отказът е подписан със запетая, а по делото липсват доказателства за представителната власт на лицето, подписало се вместо директора.

Решението не е обжалвано и влиза в сила. Предстои ново произнасяне по заявлението.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP