Съдебни дела

Начало

 

 

Алексения Димитрова (в. “24 часа”) срещу Министерски съвет

І инстанция – а.д. № 2982/2006 г. на СГС, АК, ІІІ-д състав

Заявление:
Със заявление от м. май 2006 г. Алексения Димитрова – журналист от в. “24 часа”, иска по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) копие от решението/решенията на Министерския съвет, с които се възлага на министъра на финансите да сключва договори, свързани с уреждането на дълга на Ирак към България, както и документацията, която ги съпътства.

Отказ:
С писмо от 30 май 2006 г. директорът на Дирекция “Правителствена информационна служба” (ПИС) отказва достъп до исканата информация. С отказа се потвърждава, че исканата информация съществува, тъй като при направената от службата справка е установено, че въпросът е бил разглеждан на закрити заседания на Министерския съвет. Според писмото, информацията е маркирана с гриф за сигурност “поверително” на основание Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Жалба:
Отказът е обжалван пред Софийски градски съд (СГС). Основният аргумент на жалбоподателя е, че не са изложени нито фактическите, нито правните основания за класифицирането на посочената информация. Дори не е посочен номерът на решението на Министерския съвет (МС), в което се съдържа исканата от заявителя информация. Посочва се, че надлежното прилагане на ЗДОИ и ЗЗКИ изисква класифицирането на информация да се извършва при спазване на условията на ЗЗКИ, т.е. само при принадлежност на дадена информация към категория, посочена в приложението към чл. 25 от ЗЗКИ, и само ако от предоставянето й би произтекла вреда за националната сигурност, отбраната, външната политика или конституционно установения ред. В обжалваното решение не са изложени мотиви в цитирания смисъл, нито от правна, нито от фактическа страна.

Развитие пред І инстанция:
Делото е разгледано в едно открито съдебно заседание и е обявено за решаване. Впоследствие, с определение в закрито заседание, съдебният състав отменя определението си за даване ход на делото и задължава ответника – ПИС - да предостави по делото доказателства за маркирането на поисканата информация с гриф за сигурност.

Предстои ново разглеждане на делото в съдебно заседание през март 2007 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.05.2007 • © 1999 Copyright by Interia & AIP