Анотации на дела 2015 г.

Тук ще намерите информация за дела, водени с подкрепата на ПДИ, по които има произнасяне от страна на съда през 2015 г. Делата са представени под формата на съвсем кратко описание на подаденото заявление, получения отговор и решението на съда. Приложени са и копия от конкретни документи. Информация за всички дела, водени с подкрепата на ПДИ за 2015 публикуваме своевременно в секцията Новини: http://www.aip-bg.org/cases/Новини/.
 
 
1. Световен фонд за дивата природа – България срещу Министерство на околната среда и водите

През януари 2013 „ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма“ (ВВФ) подава заявление за достъп до информация до Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с което иска достъп до Резултатите от извършените по поръчка на МОСВ правни анализи на концесионния договор за ски-зона Банско в Национален парк „Пирин“ относно констатираното от министерството през 2010 – 2011 надвишаване на концесионната площ на ски-зоната. Отказът е на основание, че информацията няма самостоятелно значение, свързана е с преговорния процес и засяга интересите на трети лица. През август 2013 АССГ отменя отказа. МОСВ атакува решението на АССГ с касационна жалба пред ВАС, която е оставена без разглеждане от две инстанции поради нередовно подаване. През май 2014 главният секретар подава молба до АССГ за поправяне на очевидна фактическа грешка във влязлото в сила съдебно решение, което задължава министъра на околната среда и водите да предостави исканата информация. Искането е отхвърлено с решение на АССГ от май 2014. Решението на АССГ отново е атакувано от главния секретар с касационна жалба пред ВАС. Върховните съдии потвърждават решението на предходната инстанция. Подробности по случая.
 1. Решение № 5430/08.08.2013 на АССГ, Второ отделение, 29 състав 
 2. Решение № 3586/28.05.2014 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав
 3. Решение №  8404/07.07.2015 на ВАС, Пето отделение

2. Дияна Бончева срещу Министерство на околната среда и водите
 
През септември 2013 журналистката от Ямбол Дияна Бончева подава заявление до МОСВ, с което иска достъп до копие от писмо до Европейската комисия, в което се посочва датата на преустановяване на експлоатацията на нерегламентираното общинско депо на Община - Ямбол, както и кореспонденция на министерството с Европейската комисия във връзка с Петиция №1353/2011 /референтен номер на Комисията СНАР/2012/00102/. В мотивите за отказ е посочено, че информацията се отнася до кореспонденция между МОСВ и Европейската комисия, поради което на основание чл. 5 от Регламент № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 заявителят има право да отправи искане за достъп от Европейската комисия. С решение от юни 2015, Тричленен състав на ВАС отменя отказа и връща преписката на министъра за ново произнасяне. Съдът приема, че при постъпило при държавата-членка искане за достъп на документи, регламентът предвижда или предварително консултиране преди вземане на решението със съответната институция, или самата държава-членка да предостави искането за информация на  институцията. Втората инстанция по делото приема за обосновано, законосъобразно и правилно постановеното първоинстанционно решение. Решението на съда е окончателно. Повече информация за случая.
 1. Решение 7557/23.06.2015, ВАС, Пето отделение, Тричленен състав
 2. Решението си № 11252/ 27.10.2015, ВАС, Петчленен състав, II колегия

3. Александър Дунчев срещу кмета на Самоков

Александър Дунчев (София) подава заявление до кмета на Самоков през юни 2014, с което иска достъп до четири броя експертни доклади (т.нар. „пазарни оценки“) на общински имоти, с които са извършени разпоредителни сделки. Кметът отказва с мотив, че информацията засяга интересите на трето лице, изразило писмено несъгласие за предоставянето й. Административен съд София-област (АССО) намери отказа за законосъобразен, но на основание, че пазарните оценки представляват подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). Решението на АССО бе атакувано пред ВАС, който отмени решението на АССО, както и отказа на кмета и му върна преписката за предоставяне на исканата информация. Върховните съдии приемат, че „пазарните оценки“ имат самостоятелно значение и предоставянето им би дало възможност на заявителя да се запознае с цялата процедура по формиране на пазарна оценка на имоти, които са предмет на разпоредителни сделки. В случая, следва да се приеме, че независимо от отказа на засегнатото лице, информацията следва да бъде предоставена при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като предоставянето на сведенията цели разкриване на корупция или злоупотреба с власт, и ще повиши прозрачността и отчетността на задължения субект. Решението на съда е окончателно.
 1. Решение № 894/13.10.2014, АССО
 2. Решение № 9060/27.07.2015 ВАС, Пето отделение, Тричленен състав

4. Красимир Калинчев срещу Агенция „Митници“

Красимир Калинчев иска от директора на Агенция "Митници" информация дали е реализирана отговорност по случай за неправомерно направени разходи за гориво, установени от отдел „Вътрешен одит“ и представляващи щета за Митница – Кюстендил. Отказът е с мотив липса на съгласие на трето засегнато лице. АССГ отменя отказа, но Агенция „Митници“ обжалва пред ВАС. Според магистратите, щом  органът се позовава на засягане на интерес на третото лице, той е длъжен да идентифицира този интерес и да установи каква е  възможността за неговото засягане. ВАС оставя в сила решението на първата инстанция. Върховните съдии отбелязват, че в подобни случаи, преди да пристъпи към искане на съгласието на трето лице, съответният орган е длъжен да извърши преценка за наличие или липса на надделяващ обществен интерес. Решението на съда е окончателно
 1. Решение № 322/ 17.01.2014, АССГ
 2. Решение № 225/ 09.01.2015, ВАС, Седмо отделение

5. Светла Василева (в. „Дума“) срещу Столична община

Със заявление от март 2013 г. журналистката Светла Василева иска от кмета на Столична община (СО) информация, свързана с управлението и разпореждането с имот общинска собственост – вид на сделките, основание, процедура и страни, наличие или не на процедура по Закона за обществените поръчки, както и данни за приходите от същото помещение за СО от управлението по наематели. АССГ отменя мълчаливия отказ и връща преписката на кмета на СО за изрично произнасяне. Кметът на СО обжалва с мотива, че исканата информация не представлява обществена информация. ВАС оставя в сила първоинстанционното решение. Съдът приема, че информацията, свързана със сделки с общинско имущество е обществена, а изложените аргументи касаят съществото на спора и биха били предмет на обсъждане само в случай, че представляват мотиви на изричен административен акт, постановен от административния орган. Мотивите дават възможност на контролната съдебна инстанция да прецени законосъобразността на отговора, а това е още по-наложително при отказ да се предостави искана информация. Решението на съда е окончателно. Повече по казуса.
 1. Решение № 2616/ 17.04.2014, АССГ
 2. Решение № 2976/18.03.2015, ВАС

6. Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“ срещу Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Делото бе заведено след отказ на министерството да предостави договора за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт между министерството и „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, заедно с приложенията към него, както и годишните отчети на МТИТС за изпълнение на договора на Асоциация „Приятели на железопътния транспорт“. Мотивът за отказа е, че не са приложими разпоредбите на ЗДОИ, а тези на Закона за обществените поръчки. АССГ отмени отказа с мотиви, че предвидените в ЗОП разпоредби за публичност на информацията по сключените договори не изключват тези на ЗДОИ по отношение на достъпа до обществена информация. Предвидените в ЗОП гаранции за спазване на принципа на прозрачност имат според съда допълнителен характер по отношение на общия принцип за достъпност на обществената информация, предвиден в ЗДОИ. ВАС остави в сила първоинстанционното решение. Решението на ВАС е окончателно. Подробности по казуса.
 1. Решение № 1703/17.03.2014, АССГ
 2. Решение № 5972/25.05.2015, ВАС 

7. Росен Босев (в. „Капитал“) срещу Софийска градска прокуратура

Журналистът Росен Босев подава заявление до главния прокурор, с което иска достъп до информация за работата на Делян Пеевски като следовател. Заявлението е препратено по компетентност до ръководителя на Софийска градска прокуратура (СГП). Градският прокурор отказа да предостави информация с мотив, че информацията не представлявала обществена информация по смисъла на ЗДОИ, а наред с това тази информация засягала личността на трето лице, което не е дало съгласие за предоставянето й. Първата съдебна инстанция отхвърли жалбата на журналиста срещу отказа, поради което същото бе обжалвано пред ВАС. Втората инстанция намира, че част от исканата информация е обществена, макар да не касае цялостната дейност на Прокуратурата на РБ, а тази на отделен магистрат. В решението на ВАС се посочва още, че предвид вида на исканата информация, в случая намира приложение и нормата на чл. 5 от Закона за съдебната власт, предвиждаща право на гражданите на информация за работата на съдебната власт и съответно задължение за органите на съдебната власт да осигуряват откритост, достъпност и прозрачност на действията си. Решението на съда е окончателно. Повече за казуса.
 1. Решение №3196/13.05.2014, АССГ
 2. Решение №5400/ 13.05.2015, ВАС 

8. Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу Висш съдебен съвет (ВСС)

В края на  2013 журналистката Доротея Дачкова подава заявление до ВСС, с което иска информация имал ли е статут на несменяемост Делян Пеевски и ако да – кога го е придобил; атестиран ли е и кога; по колко и кои досъдебни производства е работил; колко са магистратите, които имат изискуемият от закона стаж да придобият статут на несменяемост, но все още не са го получили, както и копие от стенографския протокол от заседанието на ВСС, на което е гласуван статута на несменяемост на Пеевски и атестацията му. Информацията беше отказана на основание разпоредбата на чл.37 ал. 2 от ЗДОИ – липса съгласието на третото лице. АССГ отмени отказа като немотивиран. А касационната жалба на ВСС бе отхвърлена от тричленен и петчленен състав на ВАС. Повече информация по казуса.
 1. Решение №1751/18.03.2014, АССГ
 2. Определение от 05.06.2014 г. Тричленен състав на ВАС
 3. Oпределение № 7189 от 16.06.2015, Петчленен състав на ВАС 

9. Четири общини срещу Министерски съвет

На 28 февруари 2014 г. три общини – Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово оспориха законността на ПМС № 4/2014 г. и разпоредби от ПМС № 19/2014 г. С първото от тях бяха приети ред, условия и критерии за прозрачно разходване на средства по програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, а с второто е публикуван списък на одобрените проекти. Трите общини, както и много други общини в България, са ощетени, като не получиха нито лев от така разпределените близо 290 млн лв. пари на данъкоплатеца. Впоследствие към трите общини се присъедини като жалбоподател и община Банско. Първоначално тричленен състав на ВАС прекрати производството, като прие, че общините нямат правен интерес да оспорват разпределението на публичните средства, а срокът за атакуване на постановлението от януари 2014 г., установяващо критериите, е изтекъл. През пролетта на 2015 петчленен състав на ВАС отмени прекратителното определение на тричленката и върна делото за ново разглеждане, като призна правния интерес на трите северозападни общини за оспорване на второто постановление, както и правото да бъде безсрочно обжалвано първото, тъй като представлява по същността си нормативен акт. В решението от 4 ноември 2015 г. състав на пето отделение на ВАС отмени двете постановления, като прие, че са нарушени законовите изисквания за прозрачност и обществено обсъждане на постановленията преди приемането им, както и изискванията за прозрачност при разпределението на публичните средства. Повече информация по казуса.
 1. Решение 11617/04.11.2015, Върховен административен съд, Пето отделение