В ЗДОИ е налице императивна законова разпоредба, която изисква и задължава субектите по чл. 3 от ЗДОИ да се произнасят писмено по заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация 05.12.2018 г.

Липсата на отговор формира мълчалив отказ, който представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила. С този мотив Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на кмета на столичния район „Триадица“. Със заявление от март 2018 Светлозар Алексиев (гр. София) иска от Столична община да му бъде предоставена информация, описана в 9 точки и свързана с „Южния парк“ и схемите за поставяне на преместваеми търговски съоръжения.

Когато административен орган е поискал уточнение на предмета на заявлението и заявителят го е подал, то органът не може да остави заявлението без разглеждане, а е длъжен да се произнесе по съществото на искането за информация 05.12.2018 г.

С този мотив Административен съд – Бургас отмени мълчалив отказ на зам.-кмета на община Бургас да предостави на Чавдар Генов (гр. Бургас) информация, свързана с договори по обществени поръчки за ремонт и поддържане на пътищата на територията на общината.

ВАС отмени отказ на главния секретар на Министерство на здравеопазването 12.11.2018 г.

Делото бе образувано по жалба на Сдружение „България без дим“ след отказа да получат информация за състава и свършеното от работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места представлява служебна обществена информация.

Протоколът от проверка на място на строителен обект представлява обществена информация, която подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ 12.11.2018 г.

До този извод стигна тричленен състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Димитър Христов (Сливен) срещу отказ на кмета на Община Сливен да предостави достъп до геодезическо заснемане и протокол от проверка на строителен обект.

Информацията за плащанията, извършени от бюджета на Община Севлиево към столична PR агенция е обществена по смисъла на ЗДОИ, налична е в общината и следва да бъде предоставена при поискване 12.11.2018 г.

До този извод стигна Административен съд Габрово по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за област Габрово и главен редактор на електронното издание sevlievo-online.com) срещу отказ на секретаря на община Севлиево да предостави информация за взаимоотношенията и плащанията между общината и PRBulgaria – столична агенция, от чието име медиите в региона получават прессъобщения.

Несъгласието за предоставяне на информация от трето лице, което е страна по договор със задължен субект по ЗДОИ, не може да преодолее презумпцията за наличие на надделяващ обществен интерес по отношение на информацията, свързана с основните елементи на подобни договори 12.11.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело на „Господари на ефира“ срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави информация за договор от 2012, сключен от община Благоевград, за предоставяне на общински имоти - петна, за поставяне на търговски обекти от веригата Lafka.

Отказът да бъде предоставена информация с мотив служебна тайна е незаконосъобразен в случаите, когато срокът за защита на служебната тайна е изтекъл към момента на подаване на заявлението 12.11.2018 г.

До този извод стигна Административен съд София-град (АССГ) по дело на Юлиан Христов (OFFnews) срещу отказ на началника на Националната служба за охрана (НСО) да предостави информация за мотивите и основанията за назначаване на охрана на Лютви Местан през октомври 2013.

В случаите, когато заявлението е подадено по електронен път, същото се счита за писмено без да се изисква електронен подпис 12.11.2018 г.

До този извод стигна АССГ по дело на Генка Шикерова (Нова ТВ) срещу отказ на директора на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Административен съд Ямбол отмени за втори път отказ на секретаря на общината да предостави копие от конструктивно обследване на паметника на културата– „Безистена“ 12.11.2018 г.

Информацията бе поискана от общинския съветник Мариета Сивкова в средата на 2016, а отказът на секретаря на общината бе с мотив подготвителна информация, която е свързана с оперативната дейност на общината и няма самостоятелно значение.

Когато задължен субект по ЗДОИ, отправи уведомление за уточняване на предмета на искането за информация до заявителя и получи такова, то той е длъжен да се произнесе по заявлението по същество като предостави достъп или откаже 12.11.2018 г.

С този мотив Административен съд - Плевен отмени мълчалив отказ на кмета на община Червен бряг да предостави на Христо Гешов (Червен бряг) информация за разходите на общината за мобилни и интернет услуги, брой закупени мобилни апарати и устройства, и разходите за командировки. Информацията бе поискана през юни 2016.

ВАС отмени отказ на Министерство на икономиката 05.11.2018 г.

Делото е на Зорница Маркова (в. „Капитал“), която поиска по ЗДОИ кореспонденцията между Министерство на икономиката (МИ) и търговските дружества, в които то е принципал, относно това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия през 2009 и 2010.

Винаги е налице надделяващ обществен интерес по отношение на информацията за извършвани проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистрати 08.08.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС).

Заявлението за достъп до информация се счита за писмено и в случаите, когато е подадено по електронен път. В такъв случай не се изисква електронен подпис 08.08.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Благоевград по дело на изпълнителния директор на ПДИ - Гергана Жулева срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави акта, уреждащ организацията и движението на документооборота в общината.

АССГ отмени два отказа на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да предостави информация за свои проверки 05.07.2018 г.

И в двата случая мотивите за отказ бяха идентични – служебна тайна. Мотивите на съда по двете дела също са идентични и според тях отказ с мотив служебна тайна е незаконосъобразен, когато не са представени доказателства за класифициране на информацията по съответния ред и маркирането й с гриф за сигурност.

Информация за действията на Министерство на вътрешните работи при задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15-ти октомври 2016 не представлява защитени лични данни и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ 05.06.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ при МВР. Информацията е поискана със заявление от края на 2016.

Докладът от конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“ в Ямбол не попада в ограничението за подготвителни документи без самостоятелно значение 05.06.2018 г.

Докладът няма подготвителен характер и има самостоятелно значение. До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на общинския съветник Мариета Сивкова срещу отказ на секретаря на община Ямбол да предостави достъп до искания документ.

Копието от декларацията за конфликт на интереси на служител в държавна агенция представлява обществена информация, която подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ 05.06.2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) срещу отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Предоставянето на копие от договор за наем със заличаване на предмета, цената и срока на договора е неоснователно, тъй като по отношение на тези елементи на документа е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация 05.06.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Пазарджик по дело на Тодор Гроздев (в. „Знаме“) срещу частичен отказ на директора на Агенция „Митници“ да предостави копие от договора за наем на имота, в който е преместен митническият терминал в Пазарджик.

Протоколът от проведен конкурс за длъжността директор на институция, финансирана от държавният бюджет е обществена информация по ЗДОИ и следва да бъде предоставен при поискване 04.05.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело на Тодор Мадолев срещу отказ на главния секретар на Министерство на културата (МК) да предостави копие от протокола от последния проведен конкурс за директор на Драматично-куклен театър – Плевен.

Подписът на заявителя не е сред въведените конкретни изисквания към съдържанието на заявлението за достъп по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, при което липсата му не води до нередовно искане за достъп до обществена информация 04.05.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС по дело на изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави акта, уреждащ организацията и движението на документооборота в общината.

Центърът за градска мобилност – София е задължен субект по ЗДОИ и дължи предоставяне на достъп до информация за дейността си 04.05.2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Росен Босев (в. „Капитал“) срещу отказ на изпълнителния директор на Центъра за градска мобилност (ЦМГ) да предостави достъп до протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ЦГМ за 2015, 2016 и 2017.

Отказът да се предостави информация с мотив, че същата засяга интересите на трето лице е незаконосъобразен, когато в него не са изложени съображения с какво, по какъв начин и как ще се засегнат интересите на третите лица при предоставяне на поисканата информация 04.05.2018 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС като втора инстанция по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу частичен отказ на министъра на енергетиката да предостави достъп до цялата преписка от кореспонденцията на Министерство на енергетиката (МЕ) с Министерство на финансите (МФ) през 2009 и 2010 по повод заявлението на 11 главни редактори на печатни медии за това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.12.2009 и съответно към 31.03.2010.

Информацията за размера на дължимите суми по задължения на физически и юридически лица, които ползват общински имоти или концесионни договори, е обществена информация 04.05.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Благоевград по дело на Мариета Димитрова (гл. редактор на ИА Blagoevgrad news) срещу отказ на кмета на Благоевград да й предостави информация за дължимите суми по задължения на физически и юридически лица, ползващи общински имоти или концесионни договори от община Благоевград към декември 2017.

Министерство на финансите (МФ) дължи предоставяне на информация за финансовите обосновки към три решения на Министерски съвет (МС) за одобряване на законопроекти и две постановления на МС за одобряване на допълнителни разходи и плащания от централния бюджет 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Таня Петрова (в. „Сега“). Със заявление от март 2016 журналистката иска от МФ да й бъде предоставен достъп до копия от приложената финансова обосновка и от изготвената стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта по три решения на МС, както и копия от финансовите обосновки по две постановления на МС.

Информацията за сумите, които Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество е осъдена да заплати към януари 2018, като обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, не представлява служебна тайна 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) да предостави информация „По колко дела, заведени по ЗОДОВ срещу КОНПИ, комисията е била осъдена да плати обезщетение на ищците към настоящия момент. Какъв е общият размер на присъдените обезщетения? Какъв е общият размер на изплатените обезщетения?“.

АПИ следва да предостави достъп до информация относно Автомагистрала Струма, изготвена по силата на договор от 29.07.2013 между Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) и „Обединение Лот 3.2 Проект” 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Ивайло Хлебаров (София) срещу отказ на директора на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), която междувременно е закрита, а функциите й поети от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Отказът да бъде предоставена информация за разходите на община Севлиево, направени за командировки извън страната и посрещане на чуждестранни делегации през 2017, с мотив лични данни е незаконосъобразен 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд – Габрово по дело на координатора на ПДИ за Габрово – Емилия Димитрова срещу частичен отказ на секретаря на община Севлиево.

Информацията за направени разходи от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) в производство по отнемане имуществото на определено лице представлява обществена информация, която не е ограничена за достъп като служебна тайна 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на председателя на КОНПИ да предостави информация за извършени разходи от страна на комисията във връзка с производството по отнемане на придобитото от банкера Цветан Василев имущество.

Столична община следва да разполага с информация за размера на сумата, получена от общината за предоставянето на общински терен за организиране на изложба „Живите динозаври“ в столицата 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Ралица Кацарска (ПДИ) срещу отказ на директора на Дирекция „Сигурност“ на Столична община (СО).

Информацията, свързана със заповеди за премахване на незаконни строежи е обществена и следва да се предоставя по реда на ЗДОИ 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Сдружение „Инициатива за равни възможности“ (ИРВ).

Заявление, с което е поискана цялата налична информация, свързана с изпълнението на конкретен договор, сключен от администрацията, е достатъчно ясно и точно формулирано и не се нуждае от конкретизация 05.04.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС, като касационна инстанция, по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – София да предостави информация за изпълнението на договор за поддръжка на автомобили на ЦСМП.

Основанията за отказ по ЗДОИ са неприложими, когато се иска информация, свързана с околната среда 09.02.2018 г.

С този мотив Административен съд София-град отмени отказ на Столична община да предостави информация, свързана с проекта за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. Информация за проекта бе поискана от Данита Заричинова (ЕС „За земята“).

Съдебни дела - обзор за 2017 12.01.2018 г.

Статистика и преглед на съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през 2017 година. Делата са систематизирани според вида на търсената информация и са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт.

Изразеното несъгласие от трето лице за предоставяне на информацията е ирелевантно, когато е мотивирано единствено с довода, че лицето не е задължен субекти по ЗДОИ 09.01.2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу отказ на министъра на енергетиката.

Достъпът до информация от регистъра за нередности, поддържан от Министерство на икономиката 09.01.2018 г.

До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС) по дело на Елена Христова (София) срещу отказ на заместник-министъра на икономиката.