04 май 2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Росен Босев (в. „Капитал“) срещу отказ на изпълнителния директор на Центъра за градска мобилност (ЦМГ) да предостави достъп до протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ЦГМ за 2015, 2016 и 2017.

 

Отказът бе с мотив, че ЦГМ не е задължен субект по ЗДОИ.

 

С Решение № 2623 от 19.04.2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на ЦМГ за произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът счита, че ЦГМ, независимо от търговския си характер, е създаден за задоволяване на обществен интерес в областта на обществения транспорт съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗДОИ. Данните от Търговския регистър (ТР) сочат СО като едноличен собственик на капитала на дружеството. Освен това, видно от устава на дружеството, общото събрание се състои от Столичен общински съвет (СОС), а правомощията му са свързани с назначаване и освобождаване на членовете на съвета на директорите на дружеството. Също така, от Годишния финансов отчет (ГФО) за 2016, публикуван в ТР, е видно, че приходите от дейността като агент на СО са повече от 50 %. Поради това следва да се приеме, че е изпълнено и кумулативно изискуемото условие по § 1, т. 4, б. „а“ от ЗДОИ. Съдът намира, че заявлението за достъп съдържа достатъчно точно и недвусмислено описание на исканата информация – протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ЦМГ за 2015, 2016 и 2017, която има обществен характер и е свързана с дейността на дружеството в сферата на обществения транспорт.

 

Решението подлежи на обжалване.