05 април 2018 г.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на Ралица Кацарска (ПДИ) срещу отказ на директора на Дирекция „Сигурност“ на Столична община (СО).

 

През септември 2017 Кацарска подава заявление до кмета на СО, с което иска следната информация, свързана с изложбата „Живите динозаври“ в парка на Военната академия „Г.С. Раковски“:

1. По чие предложение и решение са инсталирани динозаврите в парка на Военната академия?

2. Има ли сключен договор за инсталирането на динозаврите? Ако има такъв, моля да ми го предоставите по електронен път.

 

СО провежда процедура по търсене на съгласие на трето лице, след което с решение от 20.10.2017 на кмета на СО е предоставена информация, че изложбата е разрешена след постъпило заявление от „Пуко Енд Пука Ейджънси“ ООД, а договор не е сключван. Предоставено е копие от заявлението на дружеството - организатор на изложбата както и от издаденото от СО разрешение за провеждане на изложбата.

 

В началото на ноември е подадено второ заявление до кмета на СО, с което се иска достъп до следната информация за изложбата:

1. Какъв е размерът на сумата, заплатена на СО от организатора на изложбата за такса (цена) за ползване на общински имот (чл. 23, ал. 6 от Наредбата за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична голяма община във връзка с чл. 30 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община);

2. Получава ли СО процент от печалбата от продадените билети за вход и в какъв размер?

 

Директорът на Дирекция „Сигурност“ на СО отказва информация с мотив, че същата не е налична в общината, а органът няма задължение да я създаде по повод конкретно искане.

 

С Решение № 1618 от 12.03.2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на Дирекция "Сигурност" за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че исканата информация е обществена, тъй като може да послужи за съставяне на мнение относно управлението на общински имоти и приходите, които се получават от предоставянето им за ползване на трети лица. Съдът намира за неоснователен довода на ответника, че информацията не е налична и трябва да се създаде специално за удовлетворяване на заявлението, тъй като СО следва да разполага с изходните данни и съответно да има информация за размера на суматаq получена от общината за предоставения общински терен за организиране на изложба "Живите динозаври", както и да е наясно дали получава процент от продадените билети за вход и ако получава какъв е той. Решението подлежи на обжалване.