05 декември 2018 г.

С този мотив състав на ВАС отмени решение на първата съдебна инстанция, както и отказ на кмета на община Сливен.

 

През септември 2016 Димитър Христов (гр. Сливен) подава заявление за достъп до информация до кмета на Сливен, с което иска копия от следните документи:

 

1. Разрешение за строеж №313/2012, издадено на конкретна фирма за реконструкция на сграда в Сливен;

2. Комплексен доклад на инвестиционен проект за промяна по време на строителството;

3. Акт обр.14;

4. Удостоверение за търпимост от 15.12.2015, издадено от гл. архитект на Сливен.

Заявлението е регистрирано и е получило вх.№9400 - 19469/29.09.2016. На 18.10.2016 Димитър Христов е получил решение за отказ №РД-15-1360/14.10.2016. Кметът на Сливен посочва като основание за отказ неприложимост на ЗДОИ, тъй като исканата със заявлението информация касае предоставянето на административна услуга на юридическо лице.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Сливен, който отхвърля жалбата и потвърждава мотивите на кмета. Решението на Административен съд – Сливен е атакувано от ПДИ с касационна жалба до ВАС.

 

В резултат, с Решение № 13740/09.11.2018 на ВАС е отменено решението на първата инстанция, отменен е и отказа, а преписката е върната на кмета за предоставяне на достъп. Съдиите приемат за неправилно приетото от първоинстанционния съд, че в ЗУТ, се съдържа друг ред за достъп до информация и това изключва приложението на ЗДОИ. Само за тези, на които законът е признал качеството на заинтересовани страни по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, органите по ЗУТ имат задължението да предоставят съответната информация. По делото се установява, че жалбоподателят няма качеството на заинтересована страна. С оглед на това ЗУТ е неприложим и не е налице друг ред за достъп до искана информация, ако тя е обществена. А според магистратите от ВАС със заявлението са поискани четири документа, които са различни по своя характер и съдържание, но са обществени, респективно официални по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ, съответно диспозитивни или свидетелстващи документи, и те се ползват с материална и формална доказателствена сила. Същите са издадени по повод развилото се административно производство между общината и третото лице. Част от тях отговарят на изискванията на чл. 11 от ЗДОИ, а именно имат характер на документи, съдържащи служебна обществена информация, т.е. такава, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Решението е окончателно.