12 ноември 2018 г.

До този извод стигна тричленен състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на Димитър Христов (Сливен) срещу отказ на кмета на Община Сливен да предостави достъп до геодезическо заснемане и протокол от проверка на строителен обект.

 

Информацията бе поискана в края на октомври 2016, а отказът на кмета на общината бе с мотив, че същата не е обществена по смисъла на ЗДОИ и по тази причина за достъп до нея са приложими Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Закона за устройство на територията (ЗУТ). С решение от март 2017 Административен съд – Сливен отмени отказа като прие, че исканата информация не само е обществена по ЗДОИ, но дори е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на същата. Според съда е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ЗДОИ, тъй като исканата информация досежно строеж, за който са налице съмнения за неговата законност, дава възможност да се повиши прозрачността и отчетността на общината в една чувствителна за обществото дейност - контрола на незаконното строителство. Решението на съда бе атакувано от кмета на общината с касационна жалба до ВАС.

 

С Решение № 13272 от 31.10.2018  ВАС остави в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа. Върховните съдиите споделят изводите на първата инстанция, че геодезическото заснемане и протокола от проверката на място представляват обществена информация по ЗДОИ, тъй като са относими към обществения живот - законност на извършвано строителство и дават възможност на гражданина да си състави мнение за дейността на задължения субект - изпълнение на законовите му правомощия и дейност, във връзка със строителство и градоустройство. Решението на съда е окончателно.