04 май 2018 г.

До този извод стигна състав на ВАС като втора инстанция по дело на Тодор Мадолев срещу отказ на главния секретар на Министерство на културата (МК) да предостави копие от протокола от последния проведен конкурс за директор на Драматично-куклен театър – Плевен.

 

Отказът бе с мотив, че на заявителя било отговорено по отношение на исканата информация в рамките на предходните 6 месеца (основание за отказ по чл. 37, ал. 3 от ЗДОИ).

 

С Решение № 3048 от 04.05.2016 на АССГ отказът е отменен и главният секретар на МК е задължен да предостави протокола от конкурса за директор. В мотивите си съдът посочва, че отказът на основание чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ е неоснователен, тъй като тази разпоредба дава възможност да се откаже информация, когато тя действително е била предоставена на заявителя по предходно искане, но не и когато му е била отказана и по предходно заявление, какъвто е настоящият случай. Съдът отбелязва, че протоколът без съмнение представлява обществена информация, тъй като съдържа информация за процедура за назначаване на директор на институция, финансирана от държавния бюджет.

 

Решението на съда е обжалвано от МК пред ВАС.

 

В резултат, с Решение № 1961 от 13.02.2018 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът споделя заключението на първоинстанционния съд, че поисканата информация попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ. Предвид дадената от законодателя легална дефиниция на понятието обществена информация, налице в процесния случай са двете кумулативно дадени изисквания в посочената правната норма - информацията да е свързана с обществения живот в страната и да дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти. Понятието обществен живот е с достатъчно ясно съдържание - живота на обществото като група хора, т.е. всяка информация, свързана с живота на обществото като група хора има характер на обществена информация. За да е налице обществена информация е необходимо тя да е свързана с живота на група хора, както и да дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект. Следователно информацията трябва да е обвързана с правомощията и дейността на органа, защото само тогава тя би могла да притежава исканата от закона специална цел. В случая поисканият протокол по чл. 14 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти съдържа информация, не само свързана с живота на обществото като група хора, но с предоставянето й молителят би могъл да си създаде собствено мнение за дейността на задължения субект, тъй като обективираната в него информация се отнася пряко до дейността на министъра на културата, свързана в конкретния случай с провеждане на конкурс за директор на държавен културен институт и съответно класиране на кандидатите, между които е бил и заявителят.

 

Решението е окончателно. През февруари информацията е предоставена на заявителя.