04 май 2018 г.

До този извод стигна петчленен състав на ВАС като втора инстанция по дело на Зорница Маркова (в. „Капитал“) срещу частичен отказ на министъра на енергетиката да предостави достъп до цялата преписка от кореспонденцията на Министерство на енергетиката (МЕ) с Министерство на финансите (МФ) през 2009 и 2010 по повод заявлението на 11 главни редактори на печатни медии за това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия към 31.12.2009 и съответно към 31.03.2010.

 

Министърът на енергетиката предоставя частичен достъп като не предоставя цялата информацията, отнасяща се до „Булгаргаз“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД, с аргумент, че двете дружества са изразили изрично несъгласие, мотивирано с твърдението, че не са задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ.

 

С Решение № 206 от 8 януари 2018 ВАС отменя частичния отказ и връща преписката на министъра на енергетиката за ново произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ допуска отказ до обществена информация, когато "достъпът засяга интересите на третото лице" и "няма неговото изрично съгласие за предоставяне на исканата обществена информация". Тези два юридически факта трябва да са налице кумулативно. В случая не е спорно, че „Булгаргаз“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД  са надлежно уведомени от ответника и писмено са изразили несъгласието си за предоставяне на свързаната с тях информация. Обстоятелството обаче, че като трети лица търговските дружества фигурират в предмета на исканата обществена информация, само по себе си не означава автоматично засягане на техните интереси. Вярно е, че законодателят не е поставил изрично изискване към третото лице да обосновава интереса си и неговото засягане, но щом органът се позовава на засягане на интерес на трето лице, той е длъжен да идентифицира този интерес и възможната прогноза за неговото засягане. Немотивираното посочване на засегнат интерес, без да може да се установи какъв е той, за да се прецени риска достъпът до исканата информация да го засегне, прави процесното решение в оспорената му част необосновано.

 

Решението е обжалвано от министъра пред петчленен състав на ВАС.

 

В резултат, с Решение № 4398 от 03.04.2018 на ВАС, Петчленен състав - II колегия, решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът намира, че обосновано първоинстанционният съд е приел, че позоваването на засягане на правата на трети лица за непредоставяне на достъп до поисканата информация не е мотивирано, тъй като в оспорения административен акт не са изложени съображения с какво, по какъв начин и как ще се засегнат интересите на третите лица при предоставяне на поисканата информация. Липсата на мотиви за приложението на чл. 31, ал. 4 ЗДОИ е съществено нарушение на административнопроизводствените правила. С обжалваното съдебно решение тричленният състав на ВАС обосновано и законосъобразно е приел, че министърът на енергетиката не е изпълнил и задължението си по чл. 38 ЗДОИ и не е изложил мотиви за наличието или липсата на надделяващ обществен интерес по смисъла на §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ, касаещ приложението на чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ. Неизлагането на съображения за приложението на посочената разпоредба е самостоятелно основание за отмяна на отказа за предоставяне на исканата обществена информация. Решението е окончателно.